ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 04010000-3667

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางรัตน์ติยา วัฒนะมงคลรักษ์ 1482

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

...

04010100/04010100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการนำข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหาคร จำนวน 72 ศูนย์ เข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 : การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบตัวชี้วัด 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการรักษาสภาพข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 72 ศูนย์เข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 2. จัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมนำเข้าระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ในเดือนถัดไป 3. ดำเนินการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบตัวชี้วัด 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการรักษาสภาพข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการปีงบประมาณ 2563 เดือนละครั้ง ตามหลักเกณ์เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 3. ได้ดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2 ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-22)

75.00

: การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 72 ศูนย์เข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวขี้วัด 5.2 2. จัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมนำเข้าระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ในเดือนต่อไป 3. ดำเนินการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 4. จัดทำรายงานผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 100 คะแนน เร่งรัดดำเนินการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน : การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบ 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เดือนละครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-23)

65.00

23/06/2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 72 ศูนย์ เข้าระบบบัทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 2. จัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อเตรียมนำเข้าระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ในเดือนต่อไป 3. ดำเนินการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบ 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เดือนละครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 3. ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-25)

60.00

25/05/2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 72 ศูนย์ เข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 2. จัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ในเดือนต่อไป 3. ดำเนินการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบ 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้ดำเนินการรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 2. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำเข้าข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 72 ศูนย์ เข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2 2. จัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับนำเข้าระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป 3. ดำเนินการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ประกอบ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 แล้ว การจัดเก็บฐานข้อมูล องค์ประกอบ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำบัญชีรายการข้อมูล การจัดทำคำอธิบายชุดดิจิทัล และพจนานกรมข้อมูลแล้ว และผู้บริหาร สลป.ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดทำแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

2/28/2021 : การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 72 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2564 การจัดเก็บฐานข้อมูล องค์ประกอบที่ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ปีงบประมาณ 2563 1.จัดทำเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 2. เวียนแจ้งกำหนดการตรวจและเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ การจัดเก็บฐานข้อมูล องค์ประกอบที่ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 ส่วนบริหารกลางกำลังดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-24)

25.00

12/24/2020 : ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ส่วนบริหารกลางจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 (การนำเข้าข้อมูลการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์)ดำเนินการจัดทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดสั่งการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 การจัดเก็บฐานข้อมูล องค์ประกอบที่ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 อยู่ในขั้นตอนการวางแผนการจัดทำโครงการและการจัดทำคำสั่งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษารายละเอียดตัวชี้วัด และวางแผนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลในระดับหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-20 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายกสนข้อมูล (Data Catalog) โดยต้องกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง
:10%
เริ่มต้น :2020-12-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-20 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
:10%
เริ่มต้น :2021-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เดือนละ 1 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3667

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3667

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-744

ตัวชี้วัด : 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **