ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 04010000-3669

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณริดา เภาประเสริฐ 1289

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม.กทม.กำหนด

04010400/04010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม.กทม.กำหนด (ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ)

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม.กทม.กำหนด สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้สำเร็จตามเป้าหมาย ระดับ 3ขึ้นไป (?)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - งบประจำปีหลังปรับโอน (ไม่รวมงบกลาง ที่ดำเนินการขออุทธรณ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,815,000.-บาท) เป็นเงิน 129,796,906 บาท - งบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 126,525,794 บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 97.48

** ปัญหาของโครงการ :- รายการที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ขออุทธรณ์ตัวชี้วัด เป็นงบกลาง ที่ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครโอนให้ระหว่างปี ได้แก่ 1) ปรับปรุงห้องสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 10,584,000.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ) 2) ปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และห้องทำงานเจ้าหน้าที่ชั้น 5 ด้านถนนดินสอ เป็นเงิน 8,231,000.-บาท (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง) รายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการจัดจ้างที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน และมิได้อยู่ในแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากเดิมและไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-25)

70.00

25/08/2564 : (1) จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม (รวมงบกลาง) ณ วันที่ 25 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 86,402,054.50 บาท (2) จำนวนเงินงบประมาณหลังปรับโอน (รวมงบกลาง) ณ วันที่ 25 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 157,735,320.-บาท ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เท่ากับ 54.78

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-27)

60.00

27/07/2564 : (1) จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 เท่ากับ 78,548,121.28 บาท (2) งบประจำปีหลังปรับโอน ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 เท่ากับ 138,379,800 บาท ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เท่ากับ 56.76

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-06-24)

57.00

24/06/2564 : ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 : การเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวด 01, 02) งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 71,276,408.11 บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 138,481,100.-บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัด 51.47

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (การเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย) งบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 25 พ.ค. 2564 เป็นเงิน 51,563,777.95 บาท งบประมาณประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 138,481,100.-บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัด 37.24

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-29)

39.00

29/04/2564 : ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 29 เม.ย. 2564 หมวด 01 งปม. หลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 40,380,916.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.05 หมวด 02 งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 1,872,383.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.07 หมวด 03 งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 29,253,670.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.11 หมวด 04 งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 13,044,914.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.11 หมวด 05 งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 666,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.97 งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 85,218,485.-บาท คิดเป็นร้อยละ 38.81 ** ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามตัวชี้วัดที่ 5.1 คิดเป็นร้อยละ 31.03 (การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวด 03-07 รวมงบกลางที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-03-30)

34.00

30/03/2564 : ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 34,852,281.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.92 หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,632,383.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.27 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม. 85,758,100.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 27,061,711.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.56 หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม. หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,850,521.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.86 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 666,600.-บาท (ค่าครุภัณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 2.97 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.86

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-02-23)

27.00

23/02/2564 : ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 หมวด 01 งปม. หลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 29,174,978.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.60 หมวด 02 งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 1,392,383.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.47 หมวด 03 งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 18,751,691.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.87 หมวด 04 งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 9,067,741.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.97 หมวด 05 งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 349,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 58,736,295.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-28)

19.00

28/01/2564 : ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 26 มกราคม 2564 หมวด 01 งบประมาณหลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 23,397,048.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.16 หมวด 02 งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 1,152,383.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.66 หมวด 03 งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 8,436,499.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 หมวด 04 งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 7,403,695.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.47 หมวด 05 งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 349,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 40,739,126.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.55

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-12-28)

13.00

28/12/2563 : ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2563 หมวด 01 งบประมาณหลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 17,766,558.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90 หมวด 02 งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 898,449.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47 หมวด 03 งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 3,961,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 หมวด 04 งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 5,647,616.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.66 หมวด 05 งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 349,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 28,623,570.66 บาท คิดเป็นร้อยละ13.03

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-26)

8.00

26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนภาพรวม 219,594,300.- บาท ยอดเบิกจ่ายสะสม 17,982,546.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.19 1)หมวดเงินเดือน 77,585,200.- บาท เบิกจ่ายสะสม 11,463,448.48- บาท 2)หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,528,000.- บาท เบิกจ่ายสะสม 605,031.38.- บาท 3) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 85,758,100.- บาท เบิกจ่ายสะสม 2,059,056.- บาท 4) หมวดค่าสาธารณูปโภค 30,260,200.- บาท เบิกจ่ายสะสม 3,855,010.47.- บาท 5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 22,462,800.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-10-29)

4.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย ณ 29 ต.ค. 63 1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 5,779,090.-บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 305,418.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.66 3.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 461,600.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 2,086,208.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.89 5.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย - บาท คิดเป็นร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ssssssssssssssssss
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:sssssssssssssssss
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ssssssssssssssssss
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:sssssssssssssssssss
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ssssssssssssssssssss
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3669

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3669

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-745

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 97.48

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.03

100 / 100
2
27.89

100 / 100
3
51.47

100 / 100
4
97.48

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **