ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 : 04010000-3670

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวดารารัตน์ อนันต์ 1555

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอำนวยความสะดวก และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง" ซึ่งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์มีหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน รับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อสอบจากประชาชน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินการงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการนี้การให้บริการเชิงรุกจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียน การวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียน เพื่อนำในสู่การกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้จริงและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการปฏิบัติงานการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และสามารถยกระดับความพึงพอใจแก่ประชาชนต่อไป

04010500/04010500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์กทม. 1555 2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่แจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้จริงและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. การวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 2. การเสนอแนะแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแก่หน่วยงาน 3. การนำเสนอผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะฯ รายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รายงานผลการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-25)

95.00

25/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียนฯ เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : สุ่มสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสาเหตุของเรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : จัดทำรูปแบบรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : จัดทำรูปแบบรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

25/03/2564 : จัดทำรูปแบบรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-28)

30.00

28/02/2564 : อยู่ระหว่างแยกประเภทเรื่องร้องเรียนและจัดลำดับความถี่ในแต่ละประเภทเรื่อง เพื่อนำไปวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-22)

30.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างแยกประเภทเรื่องร้องเรียนและจัดลำดับความถี่ในแต่ละประเภทเรื่อง เพื่อจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของเรื่องร้องเรียนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : ขออนุมัติโครงการจากหัวหน้าหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการข้อมูลจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แยกประเภทเรื่องร้องเรียนและจัดลำดับความถี่ในการร้องเรียนแต่ละเรื่อง และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มีการร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดรูปแบบการรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชุมหรือสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุเรื่องร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทาง การป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3670

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3670

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-752

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์ กทม. 1555 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **