ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร : 04010000-3671

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

น.ส.สุชาดา อิทธาธนารัตน์กุล 1482

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ อีกทั้งระบบดังกล่าวใช้งานมานานเป็นเวลา 13 ปีแล้ว และปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ จึงเห็นควรที่จะจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มหานครแห่งเอเชีย” โดยเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้น คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยของรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาตาม “กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” หรือ “Thailand e-Government Interoperability Framework” (TH e-GIF)

04010310/04010310

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในการรับ-ส่งหนังสือแบบรวมศูนย์ (Centralized) ตั้งแต่ระดับหน่วยงานถึงระดับบุคคลด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการร่างหนังสือผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) รองรับการใช้งานผ่านระบบด้วย Personal Computer หรือ Mobile Device 3. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสั่งการของผู้บริหารและเพิ่มความสะดวกในการกระจายงานสู่ผู้ปฏิบัติ 4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสารของหน่วยงานได้อย่างมีระบบ ลดปัญหาเอกสารฉบับจริงสูญหายโดยจัดเก็บสำเนาเอกสารไว้ในระบบและรักษาความสำคัญของข้อมูลสารบรรณด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5. เตรียมพร้อมโครงสร้างระบบข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบ TH e-GIF เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการอื่น ๆ ได้ในอนาคต 6. เพื่อสามารถบริหารจัดการข้อมูล ลดจำนวนการใช้งานหรือยกเลิกการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน 7. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามสถานะของหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้ 8. เพื่อให้มีระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการเวียนหนังสือภายใน 9. เพื่อให้สามารถจองห้องประชุมในระบบ และสามารถนัดหมายการประชุมกับผู้บริหารในระบบได้

เป้าหมายของโครงการ

เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถให้บริการครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ได้แก่ 16 สำนัก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ส่วนราชการ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน โดยมีระบบงานที่จะเกิดขึ้นได้แก่ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม และระบบบริหารจัดการและจองรถยนต์ส่วนกลางสำหรับสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานเข้าใช้งานแบบเต็มระบบจะสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการรับ-ส่งหนังสือการร่างหนังสือการค้นหาและติตตามงาน การปิดงานและยกเลิกเอกสาร การออกเลขหนังสือ การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการห้องประชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-09-30)

60.00

30/09/2564 : ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครต้องนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณาก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 1 ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครต้องนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณาก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ระยะเวลาตามสมควร กระชั้นชิดกับสิ้นปีงบประมาณเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 ให้แก่ผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ขอบเขตของงาน ซึ่งเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้กับกรุงเทพมหานครโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Web-based Application และ Native Mobile Application มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ (Authorization) รองรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 สามารถทำงานกับการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On สำหรับทุกหน่วยงาน/ส่วนราชการ รองรับความต้องการแก่ผู้ใช้งาน (User) ครอบคลุมทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกระดับ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบสารสนเทศเดิมของกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่า โครงการฯ มีลักษณะที่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี มีรายละเอียดของเนื้องานตามโครงการฯ มาก งบประมาณโครงการฯ สูง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาของระบบต่าง ๆ ตามเป้าหมายของโครงการฯ สลป. และผู้รับจ้างจึงคำนึงถึงประโยชน์ของ กทม. และวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-09-20)

35.00

20/09/2564 : -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ กันยายน พ.ศ. 2564 และ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เริ่มงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจาก สลป. -ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ PM6409-0002 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 แจ้งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ป.กทม. (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ป.กทม.) อนุมัติกำหนดให้จัดประชุมระดมความคิดเห็นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในวันที่ 14-17 กันยายน 2564 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน และสลป. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0403/4803 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 แจ้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และพนักงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นฯ -ปัจจุบันได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ทั้ง 4 รุ่นเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างสรุปผลและจัดทำเอกสาร เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 หลังจากนั้นจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 1 ให้แก่ผู้รับจ้าง (ขั้นตอนที่ 4) ***ทั้งนี้ สลป. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/3656 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564***

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเป็นการจัดประชุมระดมความคิดเห็นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ประกอบกับผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนมากถึง 1,000 คน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ผู้เข้าประชุมไม่เคยใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ และไม่ได้ศึกษามาก่อน ไม่รู้จักวิธีการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การ Login/Logout จากโปรแกรม การเปิด/ปิดไมโครโฟน หากไม่ได้ปิดไมโครโฟนทำให้เป็นการรบกวนผู้ที่กำลังพูดอยู่ แม้ผู้ฟังจะไม่พูดแทรก แต่เสียงรอบข้างอาจรบกวนผู้พูดได้ เช่น เสียงคนในบ้าน/ที่ทำงาน เสียงรถแล่นผ่าน สัญญาณอินเทอร์เน็ตติดขัด ไม่ได้ยินเสียง ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน เสียงเบา อุปกรณ์ไม่รองรับ การใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีกล้อง เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-08-25)

34.00

25/08/2564 : -เมื่อวันที่ 29 และ 30 กรกฎาคม 2564 ทดสอบจำนวนผู้เข้าใช้งานของแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) มีความคืบหน้าดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) สั่งการให้สำนักงานกฎหมายและคดี (สกค.) พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 3. สกค. จัดทำหนังสือเสนอความเห็นนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร 4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ 22-15-63 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 5. สลป. จัดทำร่างแก้ไขสัญญาส่งให้นิติกรของ สลป. พิจารณาตรวจร่างเสนอ 6. สลป. มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างร่วมลงนามในสัญญาฯ 7. สลป. มีหนังสือเสนอรองปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการ สลป.) ผู้รับมอบอำนาจฯ ร่วมลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง 8. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) สั่งการให้ สกค. พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 9. สกค. ได้ตรวจร่างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) จัดทำหนังสือเสนอความเห็นนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร 10. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดสั่งการให้ สลป. พิจารณาดำเนินการ ตามที่ สกค. เสนอ ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขร่างสัญญาตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการเรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ลงนามในสัญญา คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 -เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สลป. และผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ร่วมกันวางแผนจัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ให้เรียบร้อยภายในกลางกันยายน 2564 หลังจากนั้นจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประชุมฯ รุ่นสุดท้าย ***ทั้งนี้ สลป. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/3656 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564***

** ปัญหาของโครงการ :การขออนุมัติแก้ไขสัญญาต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากมีหลายขั้นตอน ส่งผลให้การบริหารสัญญาในภาพรวมเกิดความล่าช้า เนื่องจากงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน 4 งวด มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน กล่าวคือ (1) งานงวดที่ 2 จะไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้าหากงานในงวดที่ 1 ไม่แล้วเสร็จ (2) งานงวดที่ 3 จะไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้าหากงานในงวดที่ 2 ไม่แล้วเสร็จ และ (3) งานงวดที่ 4 จะไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้าหากงานในงวดที่ 3 จะไม่แล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-07-23)

34.00

23/07/2564 : -เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ร่วมกับผู้แทนจากกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่องการเชื่อมโยงระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของ กทม. (BMA OSS) เข้ากับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กทม. -เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom วางแผนการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกำหนด -เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสถานที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนการประชุมระดมความคิดเห็นฯ (สถานที่เอกชน) เป็น การประชุมระดมความคิดเห็นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน -กิจการร่วมค้าไพร์มบิซได้มีหนังสือ เลขที่ PM6406-0015 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผ่านระบบ Online -เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ร่วมกับผู้แทนจากกองพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เกี่ยวกับระบบงานส่วน Server -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างขออนุมัติแก้ไขสัญญานำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและปรับปรุงร่างขออนุมัติแก้ไขสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างตามคำสั่ง กทม. ที่ 2786/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 พิจารณา ซึ่ง ผว.กทม. ได้มอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการ สลป.)

** ปัญหาของโครงการ :ถึงแม้ว่าจะจัดประชุมระดมความคิดเห็นในรูปแบบ Online แต่ผู้รับจ้างจำเป็นต้องดำเนินการโดยนำความตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บางส่วนมาใช้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของโครงการฯ ต้องวางแผนรองรับการใช้แอปพลิเคชัน Zoom สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งจำนวนมากถึง 200 คน ประกอบกับขั้นตอนในการขออนุมัติแก้ไขสัญญาต้องนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้มีอำนาจในการอนุมัติแก้ไขสัญญาฯ และลงนามในสัญญาแก้ไขฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากมีข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครและมิให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-06-23)

34.00

23/06/2564 : -เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษาและเตรียมการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ -เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษาและเตรียมการการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลระบบสารบรรณของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร (50 สำนักงานเขต) และคำสั่ง เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On -เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษาและเตรียมการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลระบบสารบรรณของสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขตเข้าสู่ระบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Webex Meeting ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เกี่ยวกับ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) -เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในรูปแบบออนไลน์ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา การส่งมอบงานงวดที่ 1 ฯลฯ -เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หารือเกี่ยวกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เพื่อวางแผนการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ผู้รับจ้างติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกำหนด เพื่อจะได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ให้เป็นไปตามมาตรการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ตามกำหนดเดิมคือ วันที่ 20, 21, 27 และ 28 เมษายน 2564 ออกไปก่อน ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานงวดที่ 1 และการเบิกจ่ายค่าจ้าง จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและไม่อาจคาดได้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด หากรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจะกระทบต่อแผนการดำเนินโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-05-25)

34.00

25/05/2564 : -เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและของ สปภ. เข้ากับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กทม. ที่ทาง สลป.จะพัฒนาขึ้น เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนหนังสือและข้อมูลระหว่างกัน การเชื่อมต่อกระบวนการทำงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป -เมื่อวันที่อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ติดตามความก้าวหน้าของผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นฯ รูปแบบ Online การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ความพร้อมในการส่งมอบงานงวดที่ 1 ความคืบหน้าในการนำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูล ความคืบหน้าด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ฯลฯ -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้มีหนังสือเลขที่ PM6405-0024 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโดยลดวงเงินตามสัญญาและลดกำหนดการจ่ายเงินในงวดที่ 1 และแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตของงาน เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ให้สามารถจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในรูปแบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจะนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ตามกำหนดเดิมคือ วันที่ 20, 21, 27 และ 28 เมษายน 2564 ออกไปก่อน ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานงวดที่ 1 และการเบิกจ่ายค่าจ้าง จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและไม่อาจคาดได้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดเมื่อใด หากรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจะกระทบต่อแผนการดำเนินโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-04-28)

32.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/ว 41 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 แจ้งการอนุมัติข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และพนักงานของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,156 คน รวม 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 20, 21, 27 และ 28 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด และโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 895/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ต่อมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบกับได้มีประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) จึงอนุมัติให้เลื่อนการประชุมฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเวียนแจ้งเลื่อนการประชุมฯ ไปยังหน่วยงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ทราบแล้ว -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับจ้างเข้าเก็บข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบกับได้มีประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้กระทบต่อการจัดการประชุมฯ โดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ประสานผู้รับจ้างให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งการปรับแผนดังกล่าวจะกระทบต่อการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายค่าจ้างในงานงวดที่ 1 แต่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานในส่วนของงานงวดที่ 2 บางส่วนคู่ขนานกับงานงวดที่ 1 เช่น การทำไดอะแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯ ออกแบบและพัฒนาระบบฯ เป็นต้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-25)

30.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน/ส่วนราชการ รวมทั้งการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รุ่น ในเดือนเมษายน 2564 -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงาน/ส่วนราชการ รวมทั้งการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ประชุมร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ พร้อมเตรียมการนำเข้าและโอนย้ายข้อมูลระบบสารสนเทศเดิมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ระบบสารบรรณของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระบบสารบรรณของสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญด้านการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร (50 สำนักงานเขต) เข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) และการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On ตามขอบเขตของงานฯ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นล่าช้า เกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงใน Google Form ไม่ครบ

** อุปสรรคของโครงการ :ได้รับการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นล่าช้า เกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลลงใน Google Form ไม่ครบ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-02-24)

28.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ได้ศึกษากระบวนการทำงานครบทุกหน่วยงานตามที่กำหนดแล้ว และได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือความต้องการเพิ่มเติมจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผู้รับจ้างได้กำหนดแผนการจัดการประชุมฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อแผนการจัดการประชุมฯ โดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ประสานผู้รับจ้างให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับจ้างได้กำหนดแผนการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อแผนการจัดการประชุมฯ โดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ประสานผู้รับจ้างให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้รับจ้างได้กำหนดแผนการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อแผนการจัดการประชุมฯ โดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ประสานผู้รับจ้างให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง ได้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ นำมาออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องและตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ได้จัดประชุมเก็บข้อมูลจากผู้แทนที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings คงเหลือหน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 2 หน่วยงาน จะประสานนัดประชุมให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันพันธ์ 2564 ทั้งนี้ เมื่อศึกษากระบวนการทำงานครบทุกหน่วยงานตามที่กำหนดแล้ว จะสรุปผลการศึกษาเพื่อเสนอขั้นตอนการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) บางหน่วยงานมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน (Work From Home) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาด สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครต้องนัดประชุมจากผู้แทนที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

** อุปสรรคของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) บางหน่วยงานมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน (Work From Home) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาด สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครต้องนัดประชุมจากผู้แทนที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -มีการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้เข้าไปเก็บความต้องการ (Requirement Survey) สำหรับการพัฒนาระบบ ณ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนัก และสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3226/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้จัดทำเอกสารแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ รายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้านให้คณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครพิจารณา -ได้มีการประชุมเพื่อเก็บความต้องการของระบบบริหารจัดการห้องประชุม และระบบบริหารงานภายในสำนักงาน (ระบบบริหารจัดการและจองรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับ สลป.) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้ส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบ -มีการประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 -เสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารแผนดำเนินงานโดยสรุป รายละเอียดบุคลากรที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ อย่างน้อย 2 ครั้ง
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารสรุปการศึกษากระบวนการทำงาน การนำเข้าและโอนย้ายข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว และส่งมอบงานงวดที่ 1
:25%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 ให้แก่ ผู้รับจ้าง
:15%
เริ่มต้น :2021-03-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-30 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ผู้รับจ้างออกแบบและพัฒนาระบบ โดยติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมอบครภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 33 หน่วยงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-11-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3671

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3671

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0737

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับที่ 5 : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับที่ 5 : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับที่ 5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
34.00

100 / 100
4
60.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **