ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : 04010000-3679

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบบริเวณด้านหน้าและภายในห้องประชุมรัตนโกสินทร์ บริเวณผนังมีปลวกกัดแทะ ประตูชำรุด ฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม ระบบแอร์ชำรุดและใช้งานได้เป็นบางส่วน ระบบเครื่องเสียงและจอภาพเก่าและระบบไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันบางส่วนชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากอะไหล่ไม่มีในท้องตลาด พื้นพรมขาดและมีคราบสกปรก ซึ่งไม่สามารถซักทำความสะอาดได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (กองกลางเดิม) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรัตนโกสินทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551 ในการนี้ ครุภัณฑ์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ห้องรัตนโกสินทร์ เป็นห้องประชุมที่ให้บริการสำหรับการจัดงาน/กิจกรรม/ประชุม ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เช่น จัดแถลงข่าว รับรองแขกผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ เนื่องใน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ศูนย์ประมวลผลการเลือกตั้งต่าง ๆ ศูนย์ประชุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครซึ่งมีบุคคลภายนอก ศูนย์ประชุม Covid-19 ตลอดจนใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วน

04010330/04010330

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์ให้แล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-09-21)

0.00

21/09/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-08-26)

0.00

26/08/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-07-27)

0.00

27/07/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-06-03)

0.00

03/06/2564 : โครงการปรับปรุงห้องรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่อง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.การเตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.จัดหาผู้รับจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.การดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5.ตรวจรับงาน
:20%
เริ่มต้น :2022-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3679

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3679

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-753

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
5.00

100 / 100
4
60.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **