ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(7) โครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 : 04020000-3739

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐวัฒน์ ศิลปโสภาพันธุ์ โทร. 1324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความสลับซับซ้อนในตัวเองสูง และมีสายใยเชื่อมโยงกับมิติ อื่นๆ ของการบริหารงานภาครัฐโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินการคลัง การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารเชิงเทคนิคเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารทุกมิติ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ คือ บุคลากร ฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องพยายามพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถสนองตอบต่อทิศทาง และนโยบายของรัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขัน และเติบโตได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันเพื่อให้บุคลากรทุ่มเทให้กับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบการให้สิ่งจูงใจที่สามารถผูกมัดบุคลากร ที่ “เก่ง ดี ร่าเริง และแข็งแรง” ให้อยู่ทำงานกับกรุงเทพมหานครนานๆ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงาน บุคคลของกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล โดยนอกจากจะพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เทคนิคในการปฏิบัติงานแล้ว การส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพราชการ ได้รับสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปแล้ว ยังส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง เกิดแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจและเป็นการตอบแทนผู้กระทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรจึงได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนดีเด่น ทั้งในด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน ยกย่องให้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมอบสลากออมสิน เข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกด้วย

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยกย่องผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น 2 เพื่อตอบแทนผู้กระทำคุณความดีให้กับองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 250 คน ตามสัดส่วนจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียด จำนวน (คน) คัดเลือกได้ (คน) ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ น้อยกว่า 400 ลงมา 1 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 401-800 2 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 801-1200 3 ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 1201 - 2000 4

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงานแล้ว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (นคราภิรักษ์) และเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-18)

50.00

18/08/2564 : เชิญคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-19)

40.00

19/07/2564 : คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น กลุ่มละ 3 คน ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-17)

35.00

17/06/2564 : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-19)

30.00

19/05/2564 : ทุกหน่วยงานส่งผลการคัดเลือกฯ และสำนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-20)

25.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกฯ ระดับหน่วยงาน พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-23)

20.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งคู่มือการคัดเลือกฯ และให้หน่วยงานดำเนินการคัดเลือกพร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-24)

15.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-18)

12.00

18/01/2564 : ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นได้กำหนดวันประชุมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

14/12/2563 : อยู่ระหว่างประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่่น กำหนดวันประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-16)

8.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเห็นชอบจากป.กทม.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เวียนแจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกและรายงานผลการคัดเลือก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สำนักงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปประวัติและผลงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดเตรียมเกียรติบัตร เช็มเชิดชูเกียรติและสลากออมสิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3739

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3739

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0797

ตัวชี้วัด : (7) ระดับความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
35.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **