ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(3) กิจกรรมเร่งรัดการพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัย : 04020000-3743

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

ส่วนวินัยและคดี โทร.1347

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร อย่างมีทักษะ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดพิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่พร้อมพิจารณา ระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2561 ให้แล้วเสร็จ สำนวนไม่คั่งค้างรอใส่ข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย นิติกรผู้รับผิดชอบสำนวนการดำเนินการทางวินัยในช่วงที่กำหนดฯ ร้อยละ 70

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-09-13)

92.00

13/09/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 91.63 1.1 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 1.2 ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 221 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 184 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.26

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี//////////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////////ไม่มี///////////////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 89.32 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.16 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหา่นครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 212 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 177 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.49

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////ไม่มี////////////////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 88.77 1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.16 1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนทีรับเข้าปีงบประมาณ 2564 198 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 159 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.38

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี/////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี///////////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-18)

75.00

18/06/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 97.74 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.55 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 169 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 152 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.94

** ปัญหาของโครงการ :////////////ไม่มี////////////////

** อุปสรรคของโครงการ :///////////////ไม่มี/////////////////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-20)

75.00

20/05/2564:ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.93 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 147 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 132 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.79

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี///////////////

** อุปสรรคของโครงการ :////////////////ไม่มี/////////////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-20)

70.00

20/04/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลงค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 57 เรื่องคิดเป็นร่้อยละ 91.93 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 135 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 119 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.15

** ปัญหาของโครงการ ://////////////////ไม่มี///////////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////////////ไม่มี///////////////////////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-23)

60.00

23/03/2564 : : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 84.99 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.09 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 97 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-19)

50.00

19/02/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 86.12 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.25 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 90 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 81 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90

** ปัญหาของโครงการ ://///////ไม่มี/////////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////////ไม่มี////////////////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-20)

40.00

20/01/2564 : ตัวชี้วัดที่ 3ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัยค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทำได้ 69.87 (1.1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 จำนวนสำนวนคงค้าง 62 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.58 (1.2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 จำนวนสำนวนที่รับเข้าปีงบประมาณ 2564 67 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.16

** ปัญหาของโครงการ ://////////ไม่มี/////////////

** อุปสรรคของโครงการ ://////////ไม่มี/////////////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-18)

30.00

18/12/2563 : ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ดำเนินการได้ร้อยละ 69.43 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 64.51 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 74.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 (1) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยคงค้างลดลง ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ดำเนินการได้ร้อยละ 54.83 (2) ร้อยละของสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพิจารณาและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ดำเนินการได้ร้อยละ 56

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี//////

** อุปสรรคของโครงการ ://////ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ผูรับผิดชอบรับเรื่อง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาสำนวน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดี
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3743

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3743

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0802

ตัวชี้วัด : (3) ร้อยละความสำเร็จในการพิจารณาสำนวนทางวินัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **