ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(6) โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 : 04020000-3744

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการและบุคลากร (ลูกจ้าง) เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติราชการด้วยความมานะบากบั่น อุทิศเวลาให้แก้กรุงเทพมหานครเพื่อบริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร เมื่อบุคลากรดังกล่าวต้องพ้นจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการจึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ยกย่องสรรเสริญ สร้างขวัญกำลังใจและเกิดความภูมิใจในตนเอง 2. เป็นการขอบคุณจากกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2640 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :1. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(ดินแดง) โดยมีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานพิธี จำนวนทั้งสิ้น 543 คน ประกอบด้วย 1.1 ข้าราชการีกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 139 คน 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 141 คน 1.3 ลูกจ้างประจำในสังกัดกรุงเทพมหานคร(สำนักและสำนักงานเขต) จำนวน 263 คน 2. ผู้รับจ้างทำของที่ระลึกพร้อมบรรจุภัณฑ์ส่งมอบของครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-08-24)

5.00

24/08/2564 : ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดทำตัวอย่างของที่ระลึกพร้อมบรรจุภัณฑ์ (demo) เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในTOR (วันที่ 19 ส.ค. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-07-19)

5.00

19/07/2564 : กำหนดให้ผู้สนใจรับจ้างทำของที่ระลึกยื่นซองผ่านระบบ e-biding โดยจะประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-06-18)

5.00

18/06/2564 : 1. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของที่ระลึก ปกผ้าไหม บรรจุภัณฑ์ ตามรายงานขอจ้างวันที่ 15 มิ.ย. 2564 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Backdrop แผ่นไวนิล และการประดับเวที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-20)

5.00

20/05/2564 : คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่ระลึกประชุมเพื่อทบทวน Spec ของที่ระลึกและถุงกระดาษสำหรับใส่ของที่ระลึก เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 เพื่อแจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-19)

10.00

19/04/2564 : จัดทำหนังสือการดำเนินการโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครในการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและให้ดำเนินการตามเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สกจ. ที่ กท 0404/2927 ลว. 2 เม.ย. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-19)

10.00

19/03/2564 : นำร่างประกาศคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 440 คน พ้นจากราชการฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอราวัณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-19)

10.00

19/02/2564 ได้รับอนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการแล้ว และดำเนินการจัดทำหนังสือขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-21)

5.00

21/01/2564 : ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำประกาศเกษียณอายุราชการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-08)

10.00

08/12/2563 เสนอขออนุมัติโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

แจ้งให้หน่วยงาน/ส่วนราชการสำรวจตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ จำนวนชื่อ นามสุกล ตำแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปีเกิด และแจ้งผลการตรวจสอบภายในกำหนด รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักงานงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/10680 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการฯ เช่น กำหนดวันมอบฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดหาสถานที่จัดงาน จัดทำของที่ระลึกและปกผ้าไหม จัดทำหนังสือเชิญ จัดทำแบบสำรวจ และประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3744

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3744

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0804

ตัวชี้วัด : (6) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **