ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(5) กิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร : 04020000-3745

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานสวัสดิการ 1326

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เป็นกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร หมายถึง มีช่องทางให้ผู้รับบริการอย่างน้อย 2 ช่องทาง ที่สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครบนเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ หรือขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต 50 เขต และผู้รับบริการสามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์ฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อมาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ลดเวลาการรอคอย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จำนวน 439 ราย คิดเป็นความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 94.08%

** ปัญหาของโครงการ :ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมฯเสนอผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ 512/2564 ลงวันที่10 กันยายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-17)

80.00

17/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-15)

75.00

15/07/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-18)

70.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-18)

65.00

18/05/2564 : 1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทางใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางตามข้อ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-19)

60.00

19/04/2564 : 1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทาง Facebook ของกลุ่มงานสวัสดิการ, เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน 2. อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางตามข้อ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : ได้มีการประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร" ผ่านทาง Facebook ของกลุ่มงานสวัสดิการ, เว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-18)

35.00

18/02/2564 : คณะทำงานได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ เพื่อจัดวางแบบคำร้องของรับเงินสงเคราะห์ฯ พร้อมแนบแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ, รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต และตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ 2. จัดส่งแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ, รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต และตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เผยเแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ฯผ่านเฟสบุ๊คสวัสดิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-12)

20.00

12/01/2564 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติกิจกรรมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะทำงานฯ ทำหนังสือประสาน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสามารถขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-09)

15.00

09/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการกรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวงทางการดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3745

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3745

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0805

ตัวชี้วัด : (5) ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครในระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **