ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(8) โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานครต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : 04020000-3746

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏบัติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ สำนักงานการเจ้าหน้าที่จึงจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวจะดำเนินการได้จะต้องมีหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. เป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2564

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-18)

100.00

18/06/2564 : ดำเนินการจัดส่งภาพถ่ายของผู้ได้รับพระราชทานฯ ที่เข้าร่วมพิธีฯ ไปยังต้นสังกัด และผู้บริหารทราบผลรายงานโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-19)

5.00

19/05/2564 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-19)

10.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีฯ โดยมีค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและล้างอัดภาพฯ ซึ่งขณะนี้ฎีกาฯ อยู่ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-18)

80.00

18/03/2564 : สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รอบ โดยแบ่งเป็นรอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-18)

60.00

18/02/2564 : มีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานและผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพื่อสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-18)

35.00

18/01/2564 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชั้นตรา จำนวนผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามบัญชีรายชื่อที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดส่งมาให้ดำเนินการ และยืนยันข้อมูลดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-15)

30.00

15/01/2564 : ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชั้นตรา จำนวนผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามบัญชีรายชื่อที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดส่งมาให้ดำเนินการ และยืนยันข้อมูลดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-15)

25.00

15/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 - 2563 ในราชกิจจานุเบกษา ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือสั่งการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติ ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง และจัดทำเอกสารประกอบ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในคราวเดียวกัน ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-11-17)

0.00

17/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดวันจัดประชุมซักซ้อมและประสานเรื่องสถานที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแบบสำรวจการตอบรับฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3746

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3746

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0806

ตัวชี้วัด : (8) ระดับความสำเร็จในการจัดงานพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **