ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(9) โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 04020000-3747

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนข้อมูลบุคคล 1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative or Organizational Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อระบบการทางานขององค์กร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

/////เป้าหมายของโครงการ 10 คะแนน/////

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-18)

100.00

18/09/2564 : รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-18)

90.00

18/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะนี้ระบาดค่อนข้างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยจึงยังไม่ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงเวลานี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-15)

85.00

15/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะนี้ระบาดค่อนข้างรุนแรง เพื่อความปลอดภัยจึงยังไม่ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงเวลานี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-18)

80.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-18)

75.00

18/05/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-18)

70.00

18/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ ซึ่งได้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผ่านทางระบบตอบรับ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวมจำนวน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-17)

50.00

17/03/2564 : ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-18)

40.00

18/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นำเสนอ และมีมติให้ผ่านการพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

19/01/2564 : จัดส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-09)

15.00

09/12/2563 : ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 475/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3747

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3747

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0807

ตัวชี้วัด : (9) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **