ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(4) โครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : 04020000-3749

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง+กลุ่มงานการลูกจ้าง 1331/1333

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติ หรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างทักษะ สร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่ม

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติ หรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างทักษะ สร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่ม

เป้าหมายของโครงการ

/////เป้าหมายของโครงการร้อยละ 80/////

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทราบ โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 ราย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-18)

75.00

18/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร" จำนวน 3 ครั้ง โดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-19)

65.00

19/07/2564 : ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดกลุ่ม และมีหนังสือแจ้ง วัน เวลา ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-18)

60.00

18/06/2564 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่​ เรื่อง​ สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ​ HR CLINIC​ & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอพื่อกำหนดกลุ่มและวันดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-19)

55.00

19/05/2564 : จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-04-19)

1.00

19/04/2564 : ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ในห้วข้อเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-19)

45.00

19/03/2564 ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในหนังสือสำรวจความต้องการเกี่ยวกับหัวข้อที่หน่วยงานต้องการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม HR Clinic & Sharing Society ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-19)

35.00

กำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยกรบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนนำเสนอคณะทำงานโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คณะทำงานฯ รับทราบ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

ดำเนินการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ 531/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะทำงาน HR Clinic & Shering Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3749

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3749

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0801

ตัวชี้วัด : (4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ HR Clinic & Sharing Society ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **