ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(1) โครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน : 04020000-3750

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง 1332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMA Pro 21st Competency Model) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านแบบประเมินที่กำหนด ได้แก่ ประเมินผลจากการทำแบบทดสอบความรู้ความสามารถ และประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการโดยสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานจากลำดับคะแนนการประเมินและมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพ (HR SMART) 2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ ได้นำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามหนังสือ ที่ กท 0404/7881 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการสรุปผลการประเมินได้ต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 และมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องชมเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-23)

85.00

23/08/2564 : แจ้งเวียนเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท 0404/6644 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และกำหนดดำเนินการทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-19)

75.00

19/07/2564 : ดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 2. การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. การบริหารงานบุคลากรกรุงเทพมหานคร 4. การประเมินบุคคล และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-18)

65.00

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทะมหานครและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่2 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 2. การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. การบริหารงานบุคคลกรุงเทพมหานคร 4. การประเมินบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-24)

55.00

24/05/2564 : เวียนแจ้งเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท 0404/3633 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-22)

35.00

22/04/2564 : กำหนดการให้ความรู้และทดสอบระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-22)

25.00

อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการัดกิจกรรมการให้ความรู้และการทดสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยจะเริ่มให้ความรู้และทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครภายในหน่วยงานและจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การเลื่อนเงินเดือน และเงินอื่น ๆ 2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3. งานทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุราชการ 4. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-24)

25.00

24/02/2564 : ขั้นตอนที่ 4 กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงานและจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ (หนังสือสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ที่ กท 0404/1143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-21)

15.00

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขั้นตอนที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (กำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กลุ่มเป้าหมายทราบ)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ(คำสั่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ที่ 489/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม (ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด กิจกรรม และขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3750

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3750

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0810

ตัวชี้วัด : (1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการต้นแบบ HR SMART ระดับหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **