ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3/สปท.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง : 04060000-3721

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสยามรัฐ เรืองนาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเมืองใหญ่ทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-traditional Threat) หลายด้าน ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวและขบวนการค้ามนุษย์ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งและผลประโยชน์ของประเทศตะวันตก นำไปสู่ขบวนการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในส่วนบริบทของภูมิภาคอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เมื่อปลายปี 2558 ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร สินค้า และทรัพยากรระว่างประเทศมากขึ้น ในมิติด้านความมั่นคง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจทำให้ปัญหาที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรเอกชนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายข่าว ทำหน้าที่แจ้งข่าวสารสำคัญ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง รายงานข่าวสารให้กับทางราชการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและระงับยับยั้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีสำนักงานเขตเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายดังกล่าว สำนักงานปกครองและทะเบียน ในฐานะสำนักงานผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่มาตรการด้านการข่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานครขึ้น

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสร้างเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายข่าวด้านความมั่นคงที่กรุงเทพมหานคร กอ.รมน.กทม. หรือหน่วยงานอื่นจัดตั้งขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแลผู้หลบหนีเข้าเมือง หมายถึง บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร และพักอาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อบูรณาการ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมถึงการประสานข้อมูล และแหล่งข่าวระหว่างหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ 2 สร้างช่องทางการสื่อสารหรือรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือรายงานข่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 ช่องทาง 3 บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 4 จัดการประชุมคณะทำงานตาม ระดับที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือพิจารณาข่าวสารที่ได้รับจากเครือข่ายข่าว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 5 นำข้อมูลข่าวสาร หรือผลการประชุม ตามผลสัมฤทธิ์ ในระดับ 4 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางมาตรการ กำหนดนโยบาย หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการ ดังนี้ ระดับ 1 จัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง มีกลุ่มอย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ 1) กลุ่ม Line กอ.รมน.กทม. (ปี 64) สมาชิก 42 คน 2) กลุ่มไลน์ อบรมเครือข่ายข่าว สมาชิก 88 คน 3) กลุ่มไลน์เครือข่ายข่าว อปพร.กทม. สมาชิก 115 คน ดำเนินการเรียบร้อย ระดับ 2 สร้างช่องทางการสื่อสารรายงานข่าว 24 ชม. อย่างน้อย 1 ช่องทาง ดำเนินการรายงานกลุ่มไลน์เรียบร้อยทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น ระดับ 3 ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงาน กทม. และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ที่หลบหนีเข้าเมือง ดำเนินการเรียบร้อย ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กทม. ที่ 1/2564 คณะที่ 3 คณะทำงานด้านการบริหารจัดการ ผู้รับเหมาเข้าเมือง โดยมี รอง ผอ.รมน.กทม. (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน รอง ผอ.รมน.กทม. เป็น เลขานุการ เจ้าหน้าที่ สปท. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการเรียบร้อย ระดับ 4 จัดการประชุมคณะทำงานฯ จัดประชุมคณะทำงานชุดใหญ่แล้ว 1 ครั้ง ชุดเล็กอีก 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เรื่องการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งในปี 64 กำหนดเป้าหมายจำนวน 10 เขต ได้แก่ สวนหลวง คลองเตย ตลิ่งชัน บางเขน ภาษีเจริญ คันนายาว หนองแขม ประเวศ ดินแดง คลองสามวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระดับ 5 นำผลการประชุม เพื่อวางมาตรการ กำหนดนโยบาย โดยเขตนำร่องได้จัดทำแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสำนักงานเขต 10 เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-16)

85.00

16/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-13)

80.00

13/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-19)

50.00

2/19/2021 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : อยุ่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

อยุ่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดตั้งเครือข่ายข่าวความมั่นคง เพื่อติดตาม ข้อมูลข่าวสารผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกจากหน่วยราชการ จิตอาสา และภาคประชาชน อย่างน้อย 3 กลุ่มอาชีพ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สร้างช่องทางการสื่อสารหรือรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือรายงานข่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 ช่องทาง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดการประชุมคณะทำงานตาม ระดับที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือพิจารณาข่าวสารที่ได้รับ จากเครือข่ายข่าว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำข้อมูลข่าวสาร หรือผลการประชุมตามผลสัมฤทธิ์ ในระดับ 4 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางมาตรการ กำหนดนโยบาย หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3721

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3721

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0767

ตัวชี้วัด : 3/สปท.ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่าย และบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **