ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

7/สปท.โครงการจัดงานละศีล-อด : 04060000-3725

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวสุชานาถ กลิ่นประชา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยหลักการของศาสนาอิสลาม ได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นมุสลิมต้องเคารพเชื่อฟังผู้นำของชุมชน รวมทั้งต้องปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการถือศีล-อด ในเดือนรอมฎอนของทุกปี โดยในปี พ.ศ.2564 เดือนรอมฎอน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงสมควรจัดงานละศีล-อด ในปี พ.ศ. 2564

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้นำของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรศาสนาอิสลาม และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานละศีล-อด ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,460 คน ประกอบด้วย 1 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน 2 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน 3 ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน 4 กรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 182 มัสยิด มัสยิดละ 5 คน จำนวน 910 คน 5 บุคคลที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญร่วมงาน จำนวน 160 คน 6 ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-22)

10.00

22/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกการดำเนินโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง ทำให้ต้องมีการยกเลิกการดำเนินโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-19)

10.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ - เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อสถานที่จัดงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขอเงินประจำงวดและยืมเงินทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดงานตามขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานปลัดกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0771

ตัวชี้วัด : 7/สปท.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
10.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **