ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

8/สปท.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 : 04060000-3726

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนวลละออง เทศวงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. สำนักงานปกครองและทะเบียน โดยคณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการระบบงาน ของสำนักงานปกครองและทะเบียน ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง 2. คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการระบบงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน พิจารณาเลือก 1 ความคิดเห็น เรื่อง การให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok mobile Service) ในเชิงรุก เพื่อนำมา พัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 3. คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการระบบงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน นำความคิดเห็น เรื่อง การให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok mobile Service) ในเชิงรุก มาจัดทำเป็นโครงการ ให้บริการงานทะเบียนตรงใจด้วย “On – Demand Service” เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 4. สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินโครงการบริการงานทะเบียนตรงใจ ด้วย “On – Demand Service” ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ที่กำหนด ดังนี้ 4.1 มีคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 4/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานโครงการ บริการงานทะเบียนตรงใจด้วย “On – Demand Service” ซึ่งคณะทำงานฯ ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านการประสานงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน 4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ และขั้นตอนการขอรับบริการ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้ 4.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางการสื่อสารระบบสารสนเทศของสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น 4.2.3 จัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip Video) เรื่อง “CLICK TO CARD” ทำบัตรนัดเลย ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application YouTube 4.2.3 มีหนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/2006 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์โครงการบริการงานทะเบียนตรงใจด้วย “On – Demand Service” 4.3 สำนักงานปกครองและทะเบียน ออกให้บริการงานทะเบียนตามโครงการบริการงานทะเบียนตรงใจด้วย “On – Demand Service” ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เขตบางพลัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564 รวม 8 วัน (วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 132 คน 4.4 ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0406/191 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 ให้งดบริการด้านงานทะเบียน ซึ่งรวมถึงรถบริการ งานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย 4.5 สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/3937 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ขออุทธรณ์โครงการฯ ตามหลักเกณการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงข้อ 1 ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน ผลการพิจารณา ตามข้อ 2 คงตัวชี้วัดเดิมโดยปรับเกณฑ์การให้คะแนนหรือผลการให้คะแนน เป็น “นำนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ไปใช้ประโยชน์” ตัดคำว่า “เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน (1 เมษายน – 30สิงหาคม 2564)” ออก 4.6 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 0303/2208 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เชิญสำนักงาน ปกครองและทะเบียน ประชุมเพื่อพิจารณาการอุทธรณ์การปฏิบัติราชการฯ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติรับอุทธรณ์ และมีความเห็น ดังนี้ 1) ให้หน่วยงานดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานใน 8 ครั้งที่ผ่านมาว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2) ดำเนินการสร้างกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือทำความเข้าใจต่อผู้รับบริการในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถออกให้บริการในพื้นที่จริงได้ ให้ประชาชนรับทราบว่าหน่วยงานมีวิธีการหรือรูปแบบการให้บริการในเรื่อง ที่ประชาชนขอรับบริการอย่างไร และประชาชนจะต้องดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องดำเนินการให้ครบถ้วน ทั้ง 22 ครั้ง ตามสัดส่วนของแผนการดำเนินการเดิมที่กำหนดไว้ 4.7 สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการแล้วเสร็จ ดังนี้ 4.7.1 ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานใน 8 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 4.7.2 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) โดยใช้ Google Form 4.7.3 ประชาสัมพันธ์หรือทำความเข้าใจต่อผู้รับบริการ กรณีที่ไม่สามารถออกให้บริการงานทะเบียนตรงใจด้วย “On – Demand Service” ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเว็บไวต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน 5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหนังสือที่ ฝบ. 634/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (โครงการให้บริการงานทะเบียนตรงใจด้วย “On – Demand Service”) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานปกครอง และทะเบียนให้ความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0406/191 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 ให้งดบริการด้านงานทะเบียน ซึ่งรวมถึงรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่สำนักงานปกครองและทะเบียนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการอุทธรณ์และปรับแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการครบทุกขั้นตอน และสามารถออกให้บริการงานทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง เขตบางพลัด คิดเป็นจำนวน 8 วันทำการแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0406/191 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 ให้งดบริการด้านงานทะเบียน ซึ่งรวมถึงรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-13)

90.00

13/08/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการครบทุกขั้นตอน และสามารถออกให้บริการงานทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง เขตบางพลัด คิดเป็นจำนวน 8 วันทำการแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0406/191 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 ให้งดบริการด้านงานทะเบียน ซึ่งรวมถึงรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียน สามารถดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการครบทุกขั้นตอน และสามารถออกให้บริการงานทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง เขตบางพลัด คิดเป็นจำนวน 8 วันทำการแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกระจายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0406/191 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 ให้งดบริการด้านงานทะเบียน ซึ่งรวมถึง รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-13)

30.00

13/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะทำงาน ของแต่ละหน่วยงาน กำหนดให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเลือกเพียง 1 ความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนา หรือ ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ที่นำเสนอไม่จำเป็นต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เดียว
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3726

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3726

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0772

ตัวชี้วัด : 8/สปท.ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **