ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

9/สปท.กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปกครองและทะเบียน : 04060000-3727

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนวลละออง เทศวงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : 1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รับการจำแนกกลุ่มข้อมูลผู้รับการประเมินและกำหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากภารกิจ และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกลุ่มหน่วยงาน A สำนักที่มีภารกิจงาน อำนวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90 2. ผลรวมจำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เท่ากับ หมวดรายจ่าย งบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน เบิกจ่ายจริง ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,021,400.00 2,831,400.00 1,339,968.18 ค่าสาธารณูปโภค 442,300.00 442,300.00 282,202.30 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,364,000.00 1,360,000.00 1,360,000.00 เงินอุดหนุน 750,000.00 750,000.00 750,000.00 รายจ่ายอื่น 91,488,140.00 91,488,140.00 483,846.99 รวม 97,065,840.00 96,871,840.00 4,216,017.47 ** ข้อมูลจากรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 15 ก.ย. 64) 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2564 หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เท่ากับ หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน เบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,831,400.00 1,339,968.18 47.33 ค่าสาธารณูปโภค 442,300.00 282,202.30 63.80 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,360,000.00 1,360,000.00 100 เงินอุดหนุน 750,000.00 750,000.00 100 รายจ่ายอื่น 91,488,140.00 483,846.99 0.53 รวม 96,871,840.00 4,216,017.47 4.35 ** ข้อมูลจากรายงาน สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 15 ก.ย. 64) 4. สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือถึงสำนักงาบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขอโอนเงินเข้างบกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 4.1 หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/1733 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ขอโอนเงินประจำปี พ.ศ. 2563 เข้างบกลาง ครั้งที่ 99 รายการขออนุมัติโครงการจัดงานละศีล-อด เข้างบกลาง จำนวน 646,340 บาท เนื่องจากยกเลิกโครงการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4.2 หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/4789 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ขอโอนคืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 195 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,979,616 บาท ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง มีเงินประจำงวด จำนวน 103,800 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน มีเงินประจำงวด จำนวน 97,450 บาท ไม่มีเงินประจำงวด จำนวน 61,200 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร มีเงินประจำงวด จำนวน 20,200 บาท ไม่มีเงินประจำงวด จำนวน 165,200 บาท 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร มีเงินประจำงวด จำนวน 67,426 บาท 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานละศีล-อด มีเงินประจำงวด จำนวน 646,340 บาท 6) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไม่มีเงินประจำงวด จำนวน 90,000,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-02)

95.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-13)

90.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายตามหมวดรายจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โอนเงินเข้างบกลาง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3727

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3727

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0773

ตัวชี้วัด : 9/สปท.5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **