ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

10/สปท.กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานปกครองและทะเบียน : 04060000-3728

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฤกษ์ดี วิศาลอรรถกิจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนด

04060000/04060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : - สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 1. ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานปกครองและทะเบียน พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการนำเข้าระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1) จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3) จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามเขต 4) จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 2. สำนักงานปกครองและทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล ตามข้อ 1 ในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกเดือน ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 1. หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/7655 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาเอกสารประกอบการประเมินผล การดำเนินตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้ 1.1 สำเนาคำสั่งสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ 23/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูล ระดับหน่วยงานของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.2 แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.3 บัญชีรายการข้อมูล (data catalog) 1.4 บัญชีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสำนักงานปกครองและทะเบียน 1.5 บัญชีรายการข้อมูลนำเสนอเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฐานข้อมูลมูลนิธิ) 2. หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/1909 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ส่งสำเนาเอกสารประกอบการประเมินผล การดำเนินตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้ 2.1 พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ของมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.2 แบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (metadata) ของมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ (การประเมินผล คุณภาพข้อมูล) เป็นประจำทุกเดือน 4. หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/3621 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แจ้งผลการนำข้อมูลมูลนิธิในพื้นที่ กรุงเทพมหานครไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อยกระดับการให้บริการ ในเรื่องดังกล่าว ผลปรากฏว่ามีประชาชน หน่วยงานภายใน และ/หรือ หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร มาติดต่อขอข้อมูล ด้วยตนเอง ประสานทางโทรศัพท์ และมีหนังสือประสานขอข้อมูลมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก 5. หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/3621 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แจ้งผลการดำเนินการนำฐานข้อมูลมูลนิธิ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน ภายนอกในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน https//: office2.bangkok.go.th/ard

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียนรายงานการนำข้อมูลมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-13)

90.00

13/08/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียนรายงานการนำข้อมูลมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : สำนักงานปกครองและทะเบียนรายงานการนำข้อมูลมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-19)

60.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลของแต่ละส่วนราชการที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของส่วนราชการ รวมทั้งเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลของแต่ละส่วนราชการที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของส่วนราชการ รวมทั้งเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลของแต่ละส่วนราชการที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของส่วนราชการ รวมทั้งเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) และจัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata)
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (การประเมินผล คุณภาพข้อมูล)
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04060000-3728

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04060000-3728

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0406-0774

ตัวชี้วัด : 10/สปท.5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **