ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน : 04070000-3783

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสัมมนาสร้างเมล็ดพันธุ์หรือเครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน อธิบายบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา และ Coaching งานด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมอธิบายบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-25)

10.00

25/08/2564 : ยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณกลับเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-29)

20.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-28)

20.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรค COVID-19 แพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-28)

20.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-20)

20.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-22)

20.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-19)

20.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมสร้างเมล็ดพันธุ์หรือเครือข่ายฯ จัดทำทะเบียนรายชื่อข้าราชการที่เป็นเครือข่าย และประชุมทำความเข้าใจหรือสร้าง Line Group
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมอธิบายบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจัดสัมมนาสร้างเมล็ดพันธุ์หรือเครือข่าย นักตรวจสอบรายงานทางการเงิน
:35%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมให้คำแนะนำ ปรึกษา และ Coaching งานด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินให้กับเครือข่ายฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำนักงานตรวจสอบภายในรายงานสรุปผลโครงการสร้างเครือข่ายฯ ให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3783

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3783

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-955

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

85 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
86.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **