ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum : 04070000-3784

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงิน

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา และ Coaching งานด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงิน

เป้าหมายของโครงการ

การตรวจสอบรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและทันเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-25)

10.00

25/08/2564 : ยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณกลับเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-29)

30.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-28)

30.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรค COVID-19 แพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-28)

30.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-20)

30.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

30.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ คาดว่าจะจัดโครงการได้ในเดือนมิถุนายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-19)

20.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-05 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-05 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกับกองบัญชี สำนักการคลัง เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและเครื่องมือในการประเมินตนเอง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานสถานที่
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งฯ เสนอผู้บริหารลงนาม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดการสัมมนาฯ
:15%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาเสนอให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3784

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3784

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-956

ตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

85 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **