ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร : 04070000-3787

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดไว้จริง

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การประเมินผลการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดไว้ในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

การตรวจสอบหรือพิจารณาข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดไว้จริง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-25)

100.00

25/08/2564 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-29)

90.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างทดสอบระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร และเตรียมให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักดำเนินการตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-20)

60.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-19)

30.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำระบบติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบงานติดตามและประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของระบบงานและข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำนักงานตรวจสอบภายในประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อที่จะถ่ายโอนระบบงานดังกล่าวให้ดูแลและดำเนินการ (กรณีที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร)
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำนักงานตรวจสอบภายในประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละด้านในทะเบียนความเสี่ยงฯ เพื่ออธิบายวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวในการรายงานผลความคืบหน้าของดำเนินการตามการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง
:30%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงบันทึกข้อมูลผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามการควบคุมที่กำหนดในระบบงานฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3787

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3787

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-958

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
95.52

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **