ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training) : 04070000-3789

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และหรือความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-26)

60.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 ส.ค. และ 1 ก.ย. 64 จำนวน 3 วัน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-29)

50.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และได้ปรับหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-28)

40.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรค COVID-19 แพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-28)

30.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรค COVID-19 แพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-21)

30.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

30.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ คาดว่าจะจัดโครงการได้ในเดือนพฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ คาดว่าจะจัดโครงการได้ในไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :การจัดโครงการฝึกอบรมฯ จะต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเนื่องจากเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับสถานที่จัดฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับวิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งฯ เสนอผู้บริหารลงนาม
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดการฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผล โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเสนอประเด็นที่จะนำความรู้
:15%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3789

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3789

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-965

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

80 / 100
2
0.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
64.44

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **