ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 04070000-3790

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ด้านการควบคุมทั่วไป (General Control) ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะการควบคุมทั่วไป (General Control) ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานมีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถดำเนินการตามประเด็นการควบคุมที่กำหนดไว้ใน Checklist ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-28)

100.00

28/05/2564 : สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-21)

80.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-22)

40.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-15)

30.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการเว้นระยะห่าง และคาดว่าจะจัดโครงการได้ในเดือนเมษายน

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเนื่องจากเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ จากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับวิทยากร
:15%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3790

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3790

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-960

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

75 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
24.68

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **