ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : 04070000-3791

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สกก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-27)

90.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างประมวลผลโครงการฯ โดยรวบรวมแบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) จากกลุ่มเป้าหมายมาสรุปผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-21)

50.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างประมวลผลโครงการฯ โดยรวบรวมแบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) จากกลุ่มเป้าหมายมาสรุปผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-22)

40.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครบางแห่งได้ใช้แบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-15)

30.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและการเงินศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-23)

5.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมหารือเพื่อคัดเลือกโครงการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3791

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3791

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-961

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **