ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร : 04070000-3794

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การให้ข้อเสนอและคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้จากการประเมินความมีประสิทธิผลของการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและองค์กรให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

การให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถเดินทางออกไปตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานรายงานมาได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-27)

80.00

27/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-29)

60.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ของโรคโควิด-19 อาจทำให้แผนออกตรวจประเมินล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลการจัดการความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าภาพความเสี่ยงที่ได้ตอบแบบประเมินฯ ในระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-28)

40.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการจัดการความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าภาพความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิต-19 ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง เพื่อวางแผนดำเนินการตรวจประเมินความเสี่ยงจำนวน 6 ด้านที่เหลือต่อจากปีก่อน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

30.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)

25.00

15/02/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-08)

15.00

08/12/2563 : วางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : วางแผนทบทวนทะเบียนความเสี่ยงและพิจารณาการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงต่อจากปีที่แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พิจารณาทบทวนและประเมินความพร้อมของข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3794

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3794

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-966

ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร ภายหลังประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 5

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **