ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : 04070000-3798

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานที่กำหนด

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานมีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-02)

10.00

2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-31)

0.00

31/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04070000-3798

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04070000-3798

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0407-960

ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

75 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
24.68

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **