ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการของกองงานผู้ตรวจราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ : 04080000-3744

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ก.ก. ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดสมรรถนะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (Function Competencies) ของตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และตำแหน่งผู้ตรวจราชการ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะของผู้ตรวจราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงระบบการตรวจราชการที่ถูกพัฒนาให้เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะของผู้ตรวจราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงระบบการตรวจราชการที่ถูกพัฒนาให้เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะของผู้ตรวจราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงระบบการตรวจราชการที่ถูกพัฒนาให้เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลงาน คือ การจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลคุณธรรมของกองงานผู้ตรวจราชการ และดำเนินการถ่ายทอดความรู้และประเมินการพัฒนาศักยภาพที่ได้รับการอบรมและนำไปปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-27)

75.00

27/06/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลงานหรือโครงการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม หรือ 1 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลงานหรือโครงการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม หรือ 1 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-27)

70.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลงานหรือโครงการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม หรือ 1 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

26/03/2564 : จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 วัน ประกอบด้วย วันที่ 22, 23 มีนาคม 2564 จัดอบรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และวันที่ 25 มีนาคม 2564 จัดอบรม ณ ห้องบูรีรมย์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-26)

35.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผน TN และเตรียมความพร้อมในการอบรม โดยศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และกำหนดตัวบุคคล/วิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้ตามที่ได้ทำ TN ไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-25)

30.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผน TN และเตรียมความพร้อมในการอบรม โดยศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และกำหนดตัวบุคคล/วิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้ตามที่ได้ทำ TN ไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผน TN และเตรียมความพร้อมในการอบรม โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล และกำหนดตัวบุคลกร/วิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้ตามที่ได้ทำ TN ไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างการค้นหาความจำเป็น (TN) ในด้านความต้องการความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการที่ยังขาดอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค้นหาความจำเป็น (TN) ในด้านความต้องการความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองงานผู้ตรวจราชการที่ยังขาดอยู่
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผน TN และเตรียมความพร้อม ในการอบรม โดยศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และกำหนดตัวบุคคล/วิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้ตามที่ได้ทำ TN ไว้
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยคณะผู้เข้าอบรมร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำเป็นผลงานหรือโครงการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม หรือ 1 ฉบับ
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ถ่ายทอดความรู้และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ที่ได้รับการอบรม และนำผลไปปฏิบัติฯ
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3744

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3744

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0738

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการของกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **