ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการออกแบบและใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ : 04080000-3745

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเป็นงานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ ส่งผลให้ไม่สามารถรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาระบบสารสนเทศจะช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการสามารถรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการสามารถรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : สรุปรายงานผลการดำเนินงานการใช้ระบบฯ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการใช้ระบบฯ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2021-06-27)

74.00

27/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2021-05-27)

71.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นจนถึงเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-04-27)

69.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นจนถึงเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-03-26)

66.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-02-26)

63.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นของเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-25)

60.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-28)

60.00

28/12/2563 : ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลในการร่วมออกตรวจราชการ ออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ และทดสอบการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการระดับเขต เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-23)

60.00

23/11/2563 : ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบระบบสารสนเทศ และทดสอบการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการระดับเขตเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา และรวบรวมข้อมูลในการร่วมออกตรวจราชการที่ต้องการรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทดสอบการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการระดับเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการระดับเขต และลงข้อมูลการร่วมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้น
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานการใช้ระบบฯ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบฯ ต่อไป
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3745

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3745

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0741

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการออกแบบและใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรายงานผลการร่วมออกตรวจราชการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **