ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” : 04080000-3747

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 1189

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ” เป็นประเด็นการตรวจที่ต้องตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำฐานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ "การบริหารจัดการขยะ" สำหรับนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ

เป้าหมายของโครงการ

มีการจัดเก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ "การบริหารจัดการขยะ" สำหรับนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจราชการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และประกอบการตัดสินใจ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-27)

80.00

27/06/2564 : นำข้อมูลเข้าสู่ระบบครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจราชการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และประกอบการตัดสินใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-27)

75.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-27)

70.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

26/03/2564 : ทดสอบระบบฯ และให้ความรู้กับผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-25)

30.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการออกแบบระบบในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการประเด็น “การบริหารจัดการขยะ”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างการออกแบบระบบในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการประเด็น “การบริหารจัดการขยะ”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมช้อมูลในประเด็น "การบริหารจัดการขยะ"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการในประเด็น “การบริหารจัดการขยะ”
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการออกแบบระบบในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการประเด็น “การบริหารจัดการขยะ”
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทดสอบระบบฯ และมีการให้ความรู้กับผู้ใช้งาน
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ครบถ้วนทุกหน่วยงาน (77 หน่วยงาน)
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจราชการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจ
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3747

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3747

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-0739

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามประเด็น การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **