ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำข้อมูลติดตามผลการตรวจราชการ : 04080000-3752

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันการจัดทำรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครนั้น ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน กองงานผู้ตรวจราชการจึงได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจราชการ เพื่อจัดทำข้อมูลการติดตามผลการตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ และสามารถตรวจราชการได้อย่างต่อเนื่อง

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำข้อมูลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลการตรวจราชการของหน่วยรับการตรวจครบถ้วน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-26)

100.00

26/09/2564 : ติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ รอบที่ 1/2564 และนำเสนอผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-30)

85.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ รอบที่ 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-30)

75.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ รอบที่ 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-27)

60.00

27/06/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ รอบที่ 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-27)

55.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ รอบที่ 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : ติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ (ดำเนินการแล้วจำนวน 28 หน่วยงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-26)

25.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ (ดำเนินการแล้วจำนวน 20 หน่วยงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ (ดำเนินการแล้วจำนวน 10 หน่วยงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างรอหนังสือรายงานฯ จากปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการ และติดตามผลการดำเนินการตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายงานผลการตรวจราชการในประเด็นที่ผู้ตรวจราชการให้ข้อเสนอแนะ และตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอรายงานผลการตรวจราชการ
:25%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
:25%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอรายงานผลการตรวจราชการ
:25%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3752

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3752

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-2001

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **