ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์บริการการตรวจราชการ : 04080000-3753

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในด้านงานธุรการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการ จึงเพิ่มช่องทางการบริการและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการให้บริการสนับสนุนการตรวจราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วผ่านโครงการศูนย์บริการการตรวจราชการ

04080000/04080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการตรวจราชการให้เป็นระบบ 2.เพื่อให้บริการข้อมูลการตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยรับตรวจ และผู้สนใจในการสืบค้นข้อมูลการตรวจราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

1.สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ 2.บันทึกข้อมุลการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครในฐานข้อมุลการตรวจราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-26)

100.00

26/09/2564 : จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 กรกฎาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 34 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-27)

70.00

27/06/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งหมด 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 30 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 จำนวนทั้งหมด 27 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-26)

40.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการจากหน่วยรับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 25 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 24 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

30.00

2/26/2021 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบ มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างการเปิดใช้งานระบบเพื่อให้บริการการตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : มีการประสานข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง (สำนักการระบายน้ำ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมระบบสำหรับให้บริการเกี่ยวกับการตรวจราชการ
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เปิดใช้งานระบบ
:40%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04080000-3753

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04080000-3753

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0408-2001

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **