ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๔. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3871

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวฐิติมา ยงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครดำเนินภารกิจได้ตามเป้าหมายจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพ ทั้งนี้ บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับการบรรจุใหม่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครขึ้น

04090503/04090503

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการ และวินัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความรักความผูกพันต่อองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครมาก่อน สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

06/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-19)

75.00

19/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-19)

75.00

ชะลอการดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-17)

75.00

17/06/2564 : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-17)

75.00

17/05/2564 : ชะลอการดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-19)

70.00

19/04/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 97 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณจำนวน 363,535.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-16)

40.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-16)

25.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-18)

25.00

18/01/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 - 4 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ให้ 28 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ในข้อที่ 4 การประชุม สัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ ให้จัดทำแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงานฯ ประกอบกับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท 0401/21 เรื่องการดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : ดำเนินการจัดการฝึกอบรม พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 367,715.- บาท ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 226,390.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติหลักสูตร และเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

2020-10-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3871

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3871

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0952

ตัวชี้วัด : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **