ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3872

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครดำเนินภารกิจได้ตามเป้าหมายจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้นำมีความสำคัญต่อกระบวนการทำงานขององค์กร ซึ่งภาวะผู้นำเป็นเรื่องของความสามารถ ทักษะ และกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้กับหน้าที่และบทบาทของตนเอง อันจะส่งผลต่อความสำเร็จของงานและองค์กร ภาวะผู้นำแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ นำตนเอง นำทีม และนำองค์กร ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) เป็นการดึงศักยภาพในตนเอง มาบริหารจัดการตนเองในการพัฒนาให้มีแนวคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน ในการทำงานการควบคุมตนเอง และการพัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) ขึ้น

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.มีความเข้าใจหลักในการพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) 2.ได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) 3.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยดึงศักยภาพในตนเองมาบริหารจัดการ สามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงานและพัฒนาตนเอง ในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

เป้าหมายของโครงการ

-จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร ทั้งสิ้น 260 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ - ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ - ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส และ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน (รุ่นละ 15 คน) - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 40 คน (รุ่นละ 10 คน) - วิทยากร จำนวน 20 คน (รุ่นละ 5 คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-22)

10.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-17)

10.00

17/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-07-16)

15.00

16/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-06-20)

15.00

20/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-05-17)

15.00

17/05/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบการอบรมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบการอบรมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบการอบรมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-16)

15.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-14)

15.00

14/01/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-16)

10.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตร และหัวข้อวิชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3872

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3872

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0952

ตัวชี้วัด : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **