ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๖. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3873

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเต็มตัว ทำให้มีความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ของประชากรทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การเดินทางเพื่อการเจรจาและใช้บริการของหน่วยงานราชการมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของอาเซียนแล้ว ภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศและนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ (ASEAN + 3) ซึ่งได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ก็จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่อให้การทำงานและการเข้าใจถูกต้องตรงกันมากยิ่งขึ้น เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย เป็นต้น ดังนั้นภาคราชการไทยจึงต้องเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาให้มีศักยภาพเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การให้บริการ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกับผู้มาติดต่อราชการ กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยถือเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าว สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินการพัฒนาด้านภาษาให้กับข้าราชการอย่างต่อเนื่องโดยจัดหลักสูตรภาษาต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้สามารถใช้ภาษาได้ สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการปรับใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 228 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส สังกัดสำนักสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 36 คน 2) วิทยากร จำนวน 12 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-09)

10.00

09/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-18)

10.00

18/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-15)

10.00

15/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-10)

10.00

10/06/2564 :ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-14)

10.00

14/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-22)

10.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-16)

10.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-16)

10.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-11)

10.00

1/11/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-16)

6.00

ู12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-17)

6.00

17/11/2563 : อยู๋ระหว่างวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

10/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3873

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3873

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0952

ตัวชี้วัด : ๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **