ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๘. หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน(โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : 04090000-3875

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ แนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สมรรถนะที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีการครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึก และรับผิดชอบต่อตนเอง ตำแหน่งหน้าที่ ตลอดจนวิชาชีพของตน เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการของกรุงเทพมหานคร เห็นควรให้ความรู้ด้านหลักธรรมคำสอนของศาสนา เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ เจตคติ สัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อันจะสามารถ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของสังคมนำไปสู่การพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตนด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินชีวิต ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกจิตสาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 238 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 100 คน 2. กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 1 รุ่น จำนวน 100 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 38 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 2 รุ่น รวม 30 คน 2. วิทยากร แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 2 รุ่น รวม 8 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-09-22)

15.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-17)

10.00

17/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-07-16)

15.00

16/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-06-20)

15.00

20/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 201

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-05-17)

15.00

17/05/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-16)

15.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-14)

15.00

14/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-16)

10.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดหลักสูตร และหัวข้อวิชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3875

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3875

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0954

ตัวชี้วัด : ๔. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **