ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๐. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมือง ในอนาคต) : 04090000-3877

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการสายงานบริหารให้เป็น นักบริหารมหานครมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นักบริหารมหานครระดับสูงเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การพัฒนานักบริหารมหานครระดับสูงเพื่อให้มีองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมของนักบริหารให้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น บริหารระดับสูง และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับอาวุโส หรือหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.ก. รับรอง หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ.รับรอง หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ สมรรถนะและขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสามารถรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ๒.๒ เสริมสร้างความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีความคิดริเริ่ม สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและทำให้ผู้อื่นเข้าใจในการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น พร้อมรับการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ในมิติต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและบริบทอาเซียน ๒.๓ ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการในทุกระดับ และสาธารณชน ๒.๔ เสริมสร้างสัมพันธภาพ (Partner) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระหว่าง นักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน ในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับต้นที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน (สังกัดกรุงเทพมหานคร ๓๐ คน สังกัดหน่วยงานอื่น ๑๐ คน) ผู้เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๖ คน - วิทยากร 40 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-23)

10.00

23/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-22)

10.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-20)

10.00

20/08/2564 : ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือ ที่ กท๐๔๐๑/๖๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-20)

20.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างการร่างบันทึกขออนุมัติไม่ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-21)

20.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-20)

20.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ และจัดทำรายละเอียดการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด /จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-18)

10.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการฝึกอบรมและจัดเตรียมการขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-19)

8.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-17)

7.00

17/12/2563 : ได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครสำหรับการดำเนินการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ขณะนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-20)

2.00

20/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3877

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3877

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0956

ตัวชี้วัด : ๖. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทุกระดับสู่มหานครแห่งเอเชีย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **