ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๒. หลักสูตรการบริหารงานเขต (โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3879

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิเศษ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการ ให้การบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ ๕๐ เขต มีผู้อำนวยการเขตซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ด้านการบริหารราชการสำนักงานเขต ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในพื้นที่ รวมถึงการบริหารงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร ในการให้บริการที่เป็นเลิศ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัย ในการดำรงชีวิต จากบทบาทและภาระหน้าที่ดังกล่าวซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชน สถาบันพัฒนาข้าราชการ-กรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นนักบริหารงานเขต ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารราชการเขตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารงานเขตให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความพร้อม และสมรรถนะเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตามที่ ก.ก. กำหนด ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้กฎหมายเพื่อการบริหารงานเขตที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างข้าราชการและเครือข่ายการทำงานร่วมกันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต จำนวน 3 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๐ คน ดังนี้ ๓.๑ กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน ดังนี้ ๓.๑.๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน ๕๐ คน ๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๐ คน ๓.๑.๓ วิทยากร ๒๐ คน ๓.๒ กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗๐ คน ดังนี้ ๓.๒.๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น รุ่นละ ๗๐ คน จำนวน ๒ รุ่น รวมจำนวน ๑๔๐ คน ๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๑๐ คน ๒ รุ่น รวม ๒๐ คน ๓.๒.๓ วิทยากร รุ่นละ ๕ คน ๒ รุ่น รวม ๑๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-23)

10.00

23/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-22)

10.00

22/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-20)

10.00

20/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กท ๐๔๐๑/๖๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-20)

20.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างการร่างบันทึกขออนุมัติไม่ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-21)

20.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-20)

20.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-19)

15.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-18)

10.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-19)

8.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-17)

7.00

17/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลและจัดเตรียมหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-20)

2.00

20/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลและขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3879

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3879

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0957

ตัวชี้วัด : ๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **