ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๔. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๘ และรุ่นที่๓๙(โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3881

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศุภวรรณ รูปงาม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารและ การเตรียมความพร้อมของกลุ่มข้าราชการที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหารให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสำเร็จในการบริหารงานตามตำแหน่งหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ จึงกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการระดับนักบริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง นักบริหารมหานครระดับกลาง และนักบริหารมหานครระดับต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นว่าข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เป็นทรัพยากรที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเป็นผู้บริหารงานราชการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นับเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระดับนี้ให้มีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป อันจะเป็นผลให้เกิดประโยชน์ในการดูแลทุกข์สุขและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักในการบริหารงานราชการของกรุงเทพมหานคร

04090501/04090501

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เสริมสร้างภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการเตรียม ความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหาร ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการและทัศนคติที่ดี สำหรับการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างข้าราชการ และเครือข่ายการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๘ และรุ่นที่ ๓๙ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔๐ คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารมหานครกำหนด) ไม่เคยผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผบต.) หรือนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) มาก่อน รุ่นละ ๖๐ คน ข้าราชการหรือพนักงานต่างสังกัด รุ่นละ ๑๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ ๑๐ คน ๒ รุ่น รวม ๒๐ คน - วิทยากร รุ่นละ ๔๐ คน ๒ รุ่น รวม ๘๐

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 ข้อมูลรายงาน เดือน กันยายน 2564 - ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมถึงเดือนกันยายน 2564 (รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 2 – 15 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 3 – 16 กันยายน 2564) - พิธีปิดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร( รุ่นที่ 38 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และรุ่นที่ 39 วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.) - การรับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์” ณ ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (รุ่นที่ 38 วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และรุ่นที่ 39 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.) - รายงานผลการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - อยู่ระหว่างรวมรวบผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และ รุ่นที่ 39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ต้องปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-20)

80.00

- ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมถึงเดือนกันยายน 2564 (รายละเอียดตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราขการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/740 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564) - อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นและหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระยะเวลาที่ยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การอบรมภาควิชาการ หัวข้อ การเขียนหนังสือราชการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และกิจกรรมการดูงานต่างจังหวัด การทบทวนกระบวนการเรียนรู้ (After Action Review : AAR) การนำเสนอผลงานรุ่น และการนำเสนอผลงานรุ่นต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับรายงานการศึกษา และพิธีปิดการฝึกอบรมและการรับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 - สัปดาห์ที่ 12 - 16 : ระหว่างวันที่ 1 – 22 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องปัญญพัฒน์ และห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - สัปดาห์ที่ 15 : ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การนำเสนอรายงานส่วนบุคคล ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด - สัปดาห์ที่ 17 : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การสอประมวลความรู้ และทดสอบหลังการเรียน (Post test) พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 แลการประเมินพฤติกรรมการฝึกอบรม ครั้งที่ 2 ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 2564 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - จัดทำบันทึกส่งตัวข้าราชการเเละบุคลากรกลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 0401/2650 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ต่างสังกัด) และ หนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0401/1954 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (กทม.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 - ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน เวลา 09.00 – 16.00 น. การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - ระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การนำเสนอรายงานส่วนบุคคล ณ ห้องประชุมกรรมาธิการสภากรุงเทพมหานคร 11 – 12 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การสอประมวลความรู้ และทดสอบหลังการเรียน (Post test) พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 แลการประเมินพฤติกรรมการฝึกอบรม ครั้งที่ 2 ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - ส่งตัวข้าราชการเเละบุคลากรกลับไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 0401/2650 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ต่างสังกัด) และ หนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0401/2036 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (กทม.)

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-21)

70.00

21/06/2564 : รุ่นที่ 38 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ - การอบรมสัปดาห์ที่ 13 - 16 : การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MicrosoftTeams ระหว่างวันที่ 1 - 22 เเละ 28 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ และห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เเละ การนำเสนอรายงานส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 รุ่นที่ 39 - การอบรมสัปดาห์ที่ 14 : การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MicrosoftTeams ระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ และห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ - การอบรมสัปดาห์ที่ 8 - 12 : การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MicrosoftTeams ระหว่างวันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ และห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ - การอบรมสัปดาห์ที่ 10 : การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MicrosoftTeams ระหว่างวันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ และห้องประชุม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครๅ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 - การอบรมสัปดาห์ที่ 3 - 7 : แบบ ไป – กลับ และแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย การอบรมภาควิชาการ, กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เขตราชเทวี เเละถ่ายทอดสดการบรรยายแบบออนไลน์จากห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 - การอบรมสัปดาห์ที่ 1 - 6 : แบบ ไป – กลับ และแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม และวันที่ 1- 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย การอบรมภาควิชาการ, กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนำและการบริหารทีมงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท เขตวัฒนา เเละถ่ายทอดสดการบรรยายแบบออนไลน์จากห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-17)

30.00

17/03/2564 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ - พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๓๘ และรุ่นที่ ๓๙ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 - การอบรมสัปดาห์ที่ 1 และ 2 : แบบ ไป – กลับ และแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย การอบรมภาควิชาการ, กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 39 - การอบรมสัปดาห์ที่ 1 : การอบรมภาควิชาการ แบบ ไป – กลับ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-18)

25.00

18/02/2564 : อยู่ระหว่าง - แจ้งกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 รายละเอียดตาม หนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/391 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 - รวบรวมการยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง กทม. ให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ - ประสานเรียนเชิญวิทยากรในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด - ประสานโรงแรม/สถานที่ที่จะใช้ดำเนินการฝึกอบรม - จัดทำคู่มือการฝึกอบรม - จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯ (ตามกำหนดการฝึกอบรมใหม่) - แก้ไขคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3664/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 : เพิ่มเติมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน - จัดทำกำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร และรานละเอียดที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-19)

20.00

19/01/2564 : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครให้เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคทางการบริหาร ทั้ง ๒ รุ่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย รายละเอียดตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๑/๒๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-17)

20.00

17/12/2563 : ดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 เรียบร้อบแล้ว สถาบันฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-20)

2.00

20/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลและเสนอขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3881

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3881

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0957

ตัวชี้วัด : ๗. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **