ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๕. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)(โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต) : 04090000-3882

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางพูลศรี เกียรติมณีรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ หรือเรียกว่าทุนมนุษย์( Human Capital) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นทุนจึงต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถตามหลักสมรรถนะ (competency) ที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ (utilization) และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์นั้น ๆ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management - HCM) เป็นการรวมกระบวนการบริหารนับตั้งแต่การกำหนดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด (talent) การรักษาบุคลากร การพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ ทั้งด้านทักษะ ความรู้ สุขภาพ และค่านิยมในตัวบุคลากร ดังนั้นการลงทุนที่เกี่ยวกับบุคลากร ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม สวัสดิการ และอื่นๆ จึงเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจขององค์การ และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ในระบบราชการไทยได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะที่กำหนดในลักษณะการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Development) ซึ่งตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง และให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดให้มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

เป็นหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development) ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 92 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส จำนวน 77 คน จำนวน ๑ รุ่น ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2) วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-09)

10.00

09/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-17)

10.00

17/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-16)

10.00

16/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-15)

10.00

15/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-10)

10.00

10/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-14)

10.00

14/05/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-22)

10.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-19)

10.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-23)

10.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-02-16)

9.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-01-11)

9.00

1/11/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-16)

7.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

5.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

10/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมุลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3882

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3882

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0958

ตัวชี้วัด : ๘. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **