ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๖. หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3883

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เกิดการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งในด้านวิธีปฏิบัติงาน รูปแบบการให้บริการประชาชน และที่สำคัญคือการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้รู้เท่าทัน และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ จึงเป็นที่มาของการวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ โดยนำแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้เป็นกรอบการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม (In Class Training) ไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้แบบใหม่ คือลดการบรรยาย เพิ่มการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ ให้สามารถทำได้ ทำเป็น เรียนรู้ได้ตามความต้องการมากกว่าการรับข้อมูลความรู้จากการพัฒนาแบบเดิม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ได้นำนวัตกรรมการฝึกอบรม (Innovative Training) มาพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึง ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการฝึกอบรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาแบบ ๗๐:๒๐:๑๐ ซึ่งสถาบันฯ เห็นว่าควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครมีบทบาทและศักยภาพที่จะพัฒนาได้ด้วยตนเอง ด้วยการสร้างความเข้าใจด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ๒.๒ เพื่อร่วมกันวางแผนการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งวิธีการจัดการและการเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ๒.๓ เพื่อกำหนดความรู้ที่จำเป็นตามสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ดังนี้ ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐ คน แบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๑๒ คน (๖ คน/รุ่น) ๒) วิทยากร ๘ คน (๔ คน/รุ่น)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

รายงานประเมินผลหลักสูตรฯ ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อย (รายละเอียดตามบันทึกที่ กท 0401/782 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-09)

90.00

09/08/2564 : - ดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 12 - 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประเมินผลเพื่อรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-19)

85.00

19/07/2564 : - ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 12 -13 และ 16 กรกฎาคม 2564 โดยจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams - อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างประเมินผลหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-18)

50.00

ดำเนินการดังต่อไปนี้ - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และประสานหน่วยงานเพื่อจัดส่งรายชื่อผู้อบรม ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน – ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักและสำนักงานเขต (ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประสานงานแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ) หน่วยงานละ 1 คน - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12 – 13 และ 16 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานวิทยากรเรื่องรายละเอียดหลักสูตร - อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติหลักสูตร และจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ - แจ้งเวียนหนังสือสถาบันฯ ที่ กท 0401/1490 ลว. 9 มิ.ย. 64 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-05-20)

27.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร เรื่อง รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร และขอบเขตวิชาการฝึกอบรม รวมถึงกิจกรรมในการฝึกอบรมเพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-20)

25.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรของหลักสูตร และหารือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-17)

10.00

17/02/2564 : ดำเนินการร่างหลักสูตรเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-19)

7.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการร่างหลักสูตรโครงการฯ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-16)

5.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-18)

3.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผน และศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3883

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3883

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0959

ตัวชี้วัด : ๙. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารความรู้ในรูปแบบดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **