ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๑๙. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3886

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

28

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 28

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การบริหารราชการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ดังนั้น ระบบราชการจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างรอบด้านและต่อเนื่องให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมีเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานขึ้น

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการวิจัย 2.2 มีทักษะในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงาน 2.3 สามารถประยุกต์ใช้ผลการศึกษาวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 62 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 50 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 7 คน 2) วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-09-09)

28.00

09/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-08-18)

28.00

18/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-07-15)

28.00

15/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-06-10)

28.00

10/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-05-14)

28.00

14/05/2564 : เวียนคำสั่งให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-04-22)

28.00

22/04/2564 : เวียนคำสั่งให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-16)

25.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินขออนุมัติจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-16)

15.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกเวียนขอรายชื่อข้าราชการเพื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-11)

10.00

1/11/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-16)

6.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึุกษาข้อมูลเพือดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-17)

6.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-21)

5.00

10/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3886

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3886

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0962

ตัวชี้วัด : ๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **