ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒๐. หลักสูตรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3887

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภูวดล สายเสมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์วิธีการพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญประการแรกคือการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากร บุคคลให้สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาในงาน เป็นต้น แต่จากสภาวการณ์ปัจจุบันทรัพยากรบุคคล มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองมากขึ้น การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมแบบเดิมจึงไม่ทั่วถึง และไม่สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นได้ องค์กรส่วนใหญ่จึงได้เริ่มใช้วิธีการพัฒนาในหลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารความรู้ และเป็นช่องทางให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แหล่งเรียนรู้ได้ ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงาน บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพปรับตัวในยุคดิจิทัลได้ ที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ร่วมงาน และเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ผสมผสานกันในสัดส่วน ๗๐:๒๐:๑๐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและเป็นระบบมากขึ้น รูปแบบการพัฒนาข้าราชการที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยการรวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความรู้ ประกอบด้วยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และช่องทางการเข้าถึงความรู้ ตามรูปแบบการพัฒนานยุคดิจิทัลที่เรียกว่า Digital Learning Platform โดยสามารถเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning Capability) ได้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาระบบการเรียนแบบออนไลน์ในหลักสูตรหลักต่าง ๆ และการประมวลความรู้ สารสนเทศมาเผยแพร่ถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสพัฒนาตนเองได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการสำรวจความต้องการจำเป็นการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีความต้องการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นตามสายอาชีพอีกมาก ซึ่งสถาบันฯ มีข้อจำกัดในการพัฒนาด้วยการกระบวนฝึกอบรม จึงมีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่

04090301/04090301

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Learning Capability) ๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำหลักสูตรการเรียนออนไลน์ และแนวทางการกำหนดวิชาที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ๒.๓ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการหลักสูตร และการบริหารพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ คน ประกอบด้วย ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน ๑ รุ่น เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 3 คน ๒) วิทยากร 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-06)

100.00

รายงานประเมินผลหลักสูตรฯ ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อย (รายละเอียดตามบันทึกที่ กท 0401/781 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-09)

90.00

09/08/2564 : - ดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประเมินผลเพื่อรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-19)

70.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 โดยจัดการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-18)

50.00

ดำเนินการดังต่อไปนี้ - กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส จำนวน ๓๐ คน - กำหนดการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการประสานรายละเอียดหลักสูตรกับวิทยากร - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตร จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-20)

20.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - 19 ในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-20)

17.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตรเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-17)

15.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-17)

10.00

17/02/2564 : ดำเนินการร่างหลักสูตรเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-19)

7.00

19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการร่างหลักสูตรโครงการฯ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-16)

5.00

16/12/2563 : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวางแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-18)

3.00

18/11/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผน และศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3887

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3887

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0962

ตัวชี้วัด : ๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **