ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒๑. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร : 04090000-3888

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปราณี จันทรีย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน แผนงาน/โครงการ ที่ 5 การศึกษา วิจัย แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร

04090202/04090202

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เก็บรวบรวมผลงานวิจัยของข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

- ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษารายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา จำนวน 2 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-21)

100.00

21/07/2564 : ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษารายงานผลการศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อจบการศึกษา จำนวน 2 เล่ม คือ 1. การพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0 : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-29)

30.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-05-20)

24.00

20/05/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2021-04-20)

21.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-03-19)

18.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-20)

12.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-18)

10.00

18/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-26)

8.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-22)

2.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ข้าราชการผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา รายงานผล การศึกษาพร้อมแนบงานวิจัยเสนอต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติเมื่อจบการศึกษา
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป้าหมาย
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3888

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3888

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0962

ตัวชี้วัด : ๑๒. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (Innovation Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **