ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒๓. หลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ(โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3890

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกาญจนา สุทธิวิไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.3.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงาน ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย และเป้าประสงค์ที่ 7.3.3.3 พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ 4.1 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Innovation Organization) และเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายThailand 4.0 จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกองค์กร โดยมีเป้าหมายพัฒนาข้าราชการให้เป็นคนที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถสูง เท่าทันดิจิทัล ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กร (Using Technology to Mobilize an Organization) โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การสื่อสารองค์กรจำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางของสื่อมวลชน เพื่อนำพาข่าวสารไปยังกลุ่มผู้รับสาร แต่สื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทางการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างแทบจะไร้ขีดจำกัด องค์กรจึงสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง แต่การบริหารสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งแนวคิด และทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ จึงได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงาน บทบาท หน้าที่ของ Platform สามารถบริหารจัดการ Flow ของข่าวสาร อย่างเป็นระบบและสามารถประมวลผลการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี

04090303/04090303

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการใช้งานรูปแบบ (Platform) ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร (Flow) อย่างเป็นระบบ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรและการประมวลผลการสื่อสารด้วย Social Media 2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพื่อให้สามารถปกป้องภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดีย (Social Media)

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของหน่วยงาน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน และ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ จำนวน 80 คน ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 13 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน วิทยากรจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 93 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-09)

100.00

09/09/2564 : นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ กท 0401/765 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่องรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ได้ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรม มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ผลที่ได้ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 2. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก ผลที่ได้คิดเป้นร้อยละ 93.59

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-20)

95.00

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์แล้วเสร็จ ดำเนินการประเมินผล และติดตามการประเมินผลของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-19)

90.00

19/07/2564 : ตามหนังสือที่ 0401/1957 วันที่ 5 ก.ค. 2564 เรื่องหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ได้ทำการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และตามหนังสือที่ สนร.122/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-21)

65.00

21/06/2564 : ตามหนังสือสถาบันพัมนาข้าราชการกทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0401/1013 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ทางสถาบันฯจึงได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว ดดยปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แจ้งยืนยันการเข้าอบรม(ตามแบบฟอร์มที่แนบ) มายังสถาบันฯ ตามหนังสือ กท 0401/1667 วันที่ 16 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-19)

60.00

19/04/2564 : ตามหนังสือ ที่ กท 0401/256 วันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่องหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เวียนคำสั่ง ตามหนังสือ ที่ 784/2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร Social Media ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ทำเรื่องชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :โครงการฝึกอบรมชะลอเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมหลักสูตร - ประสานและเชิญคณะวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรฯ - สถาบันฯเวียนแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ต้องชะลอการฝึกอบรมเนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-18)

10.00

1/18/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทำคำสั่ง ได้ประสานวิทยากรและได้ทำการขอเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ตามหนังสือที่ กท 0401/22 วันที่ 4 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-18)

5.00

18/12/2563 : ประสานวิทยากรด้วยวาจา ยังไม่ได้ทำหนังสือ ทำหนังสือถึงหน่วยงานตามที่ กท 0401/4084 วันที่ 9 ธ.ค.63 รอส่งหน่วยงานส่งรายชื่อ ดำเนินการจองสถานที่แล้ว (ห้องปัญพัฒน์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-18)

3.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-22)

1.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3890

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3890

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0963

ตัวชี้วัด : ๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
92.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **