ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒๔. กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบOnline : 04090000-3891

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกาญจนา สุทธิวิไชย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันฯ ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างระบบข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพ โดยการทำระบบ e – Training เพื่อให้การเข้าถึงเนื้อหาเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Anywhere – anytime learning) ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าเรียนรู้ โดยการพัฒนาดังกล่าวเน้นการเรียนรู้จากความสนใจของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะที่สามารนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับ ยุคปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดในการทำระบบการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ด้วยสื่อ online ที่สามารถเรียนได้ตามความสนใจ โดยสถาบันฯ จะคัดสรรและผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับข้าราชการ-กรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป

04090303/04090303

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ online ได้ตามความสะดวกทั้งด้านเวลา และสถานที่ ๒.๒ เพื่อให้มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒.๓ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ที่รองรับรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

-จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง/ปี เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-09)

100.00

09/09/2564 : นำเสนอวิดีโอผ่านระบบ Online บน You Tube เพื่อให้ผู้อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1.บริบทขององค์กรและสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2.บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกรุงเทพมหานคร 3.กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 4.ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : นำเสนอผ่านระบบ Online บน You Tube เพื่อให้ผู้อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1.บริบทขององค์กรและสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2.บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกรุงเทพมหานคร 3.กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 4.ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-19)

60.00

19/07/2564 : ทางสถาบันฯ ได้ทำการกำหนดขอบเขตวิชา และการบรรยาย ได้แก้ไขวิชาที่ 3 จากเรื่อง “กฎหมายควบคุมอาคาร” เป็น “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และวิชาที่ 4 เป็นเรื่อง “ระเบียบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-21)

50.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวิชาที่ 3 เรื่อง “กฎหมายควบคุมอาคาร” (ตัดต่อ) และวิชาที่ 4 ตามหนังสือ กท 0401/1340 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร นายกัมปนาท สถิตย์พร มาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกรุงเทพมหานคร” ทางสถาบันฯ ได้ทำการกำหนดขอบเขตวิชา การบรรยาย นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการถ่ายทำต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-20)

45.00

20/05/2564 : เตรียมแผนการ การดำเนินงานในวิชาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-19)

45.00

19/04/2564 : เตรียมแผนการ การดำเนินงานในวิชาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมแผนการ การดำเนินงานในวิชาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่แรงและไม่เสถียร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแล้วและนำเสนอผ่านระบบ Online บน You Tube เพื่อให้ผู้อบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 2 วิชา ได้แก่ (1) บริบทขององค์กรและสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2) บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ความเร็วของสัญญาณ Internet ไม่เพียงพอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2021-01-18)

3.00

1/18/2021 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-12-18)

3.00

18/12/2563 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-18)

2.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เตรียมแผนการ การดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-22)

1.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3891

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3891

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0963

ตัวชี้วัด : ๑๓. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
92.85

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **