ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

๒๗. หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ (โครงการเสริมสร้างการพัฒนางานและวัฒนธรรมองค์กร) : 04090000-3894

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวมยุรี มีผดุงพาณิชย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การเกษียณอายุราชการของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ อย่างเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถจนถึงวันครบอายุราชการ ๖๐ ปี นอกจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม รายได้ และสภาวะแวดล้อมที่คุ้นเคยมากว่าครึ่งชีวิต ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดจากอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อการดำเนินชีวิตให้ยืนยาวอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา และกองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง จึงร่วมกันดำเนินการหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

04090502/04090502

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระความรู้ที่จำเป็นต้องทราบหลังเกษียณอายุราชการ 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ สามารถดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี เตรียมความพร้อมในการจะเกษียณอายุราชการด้วยร่างการที่แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,630 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,400 คน ดังนี้ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 450 คน 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 400 คน 3) บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,550 คน ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 230 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 176 คน 2) วิทยากร จำนวน 54 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-09-09)

25.00

09/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-08-18)

25.00

18/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-07-15)

25.00

15/07/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 แต่สถาบันฯ มีการจัดพิมพ์หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวน 428,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-10)

25.00

10/06/2564 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-14)

25.00

14/05/2564 : อยู่ระหว่างตรวจบรู๊ฟร่างหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-04-22)

18.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศเชิญชวนการจ้างเหมาค่าเอกสารและตีพิมพ์ (หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-03-16)

18.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศเชิญชวนการจ้างเหมาค่าเอกสารและตีพิมพ์ (หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-16)

18.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการประกาศเชิญชวนการจ้างเหมาค่าเอกสารและตีพิมพ์ (หนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-11)

15.00

1/11/2021 : เลื่อนดำเนินการสัมมนาหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือสถาบันฯ ที่ 0401/22 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนดำเนินการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ข้อ 2 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสุูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม สัมมนา ฯลฯ ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดฯ ได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-16)

15.00

12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นอนดำเนินการจัดทำขออนุมัติดำเนินการหลักสูตร - จัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ และคำสั่งผู้เข้ารับการสัมมนา - จัดซื้อวัสดุฯ จำนวน 100,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เวียนขอรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ในสังกัดซึ่งจะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

10/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ และจัดเตรียมหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินยืม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อ ประกอบการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3894

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3894

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0965

ตัวชี้วัด : ๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **