ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.2 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 04090000-3897

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวณัฐวรา บัวเกษ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

-ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒)

04090203/04090203

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒)

เป้าหมายของโครงการ

-ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ (ข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น) โดยจะนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2564 2. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น ในรูปแบบ e-library ขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานรูปแบบ e-library ของหน่วยงาน 2) ใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดทำรายงานส่วนบุคคล 3) ใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น 4) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้นได้ และสถาบันฯ ได้ส่งบันทึก ที่ กท 0401/1809 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ส่งข้อมูลดังกล่าว ไปยังสยป. เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 5 การให้บริการ หรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กทม. หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ โดยจะส่งหลักฐานการดำเนินการให้ สยป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันฯ ได้มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น โดยจะส่งหลักฐานการดำเนินการให้สยป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-18)

50.00

18/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ (ข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น) โดยจะนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-19)

40.00

19/04/2564 : - ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ การจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล) โดยส่งบันทึกให้สยป. และนำข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ (ข้อมูลรายงานส่วนบุคคลการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น) โดยจะนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : จัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล เรียบร้อยแล้ว และสถาบันฯ ได้ส่งบันทึกด่วนที่สุด ที่ กท 0401/868 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ส่งข้อมูลดังกล่าว ไปยังสยป. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-15)

30.00

15/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-17)

20.00

17/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-15)

5.00

15/12/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมุล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 3. อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายการข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่

** ปัญหาของโครงการ :มีอุปสรรคด้านความไม่เข้าใจในการดำเนินการบ้าง จึงได้ประสานสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสยป. ได้รับคำตอบที่ทำให้เข้าใจการดำเนินการตามขั้นตอนที่สยป.กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี / โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-17)

2.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก สยป. ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดส่งข้อมูลให้ สยป. ตามช่วงเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาคือความสับสนไม่เข้าใจในเนื้องานและขั้นตอนต่างๆ เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมฯ คำศัพท์หรือเนื้อหาของงานด้านนี้ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญ มีความเห็นว่า สยป. ควรจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด ให้เข้าใจตรงกัน ก่อนที่จะให้หน่วยงานเริ่มดำเนินการใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-21)

2.00

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การประเมิน และรอบันทึกชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก สยป. เพื่อการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ สยป. กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :สยป. ควรจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการให้กับหน่วยงาน เพื่อความเข้าใจตรงกัน และตอบข้อปัญหาต่างๆ

** อุปสรรคของโครงการ :กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
:20%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04090000-3897

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04090000-3897

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0409-0968

ตัวชี้วัด : 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 10

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

95 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **