ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 : 04110000-3766

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกมลพร แย้มเยื้อน โทร. 1378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ 3. เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 (สำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 10,000 ชุด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-22)

90.00

22/09/2564 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผ่านโครงการจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยได้ดำเนินการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 จำนวน 10,000 ตัวอย่าง มีผลการรับรู้อยู่ที่ ร้อยละ 72.84

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่ในการสำรวจการรับรู้ของประชาชนไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-30)

70.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างทอดแบบสำรวจในครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-30)

60.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างทอดแบบสำรวจในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดทอดแบบสำรวจในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปรายงานผลการสำรวจฯ รอบที่ 1 และเตรียมทอดแบบสำรวจในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดทอดแบบสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-30)

40.00

30/05/2021 อยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจฯ รอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-29)

30.00

29/04/2564 : ดำเนินการทอดแบบสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสำรวจพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 30 เม.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-31)

20.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ออกแบบและปรับปรุงแบบสอบถาม 2. จัดทำแผนการสำรวจครั้งที่ 1 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-27)

20.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ตัวผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการร่างสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-31)

15.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการยื่นซองเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 และเปิดซองและเสนอรายละเอียดจากบริษัทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างการพิจาณาผลการเปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-31)

10.00

31/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลสำรวจ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผลและนำเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3766

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3766

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนชาว กทม. ที่รับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
72.84

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **