ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : 04110000-3768

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวดุษฎี อุยะเจริญ โทร. 1379

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การนำข้อมูลตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร มาสรุปและนำเสนอเป็นสื่อสารสนเทศในรูปแบบของข้อความภาพผสมกราฟิก หรือเอนิเมชั่นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนที่มีต่อกรุงเทพมหานคร

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เผื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานคร 7 ด้าน นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของจำนวนอินโฟกราฟิกที่นำเสนอ (50 เรื่อง) ต้องมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-22)

95.00

22/09/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนกันยายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ยอดการเข้าถึง 58,902 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3800742256692034) 2. เปิดบริการงานทะเบียนผ่านจองคิวออนไลน์ BMA Q ยอดการเข้าถึง 39,360 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3798430386923221) 3. กทม.ชวนเช็คอินเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ ณ สวนลุมพินี ยอดการเข้าถึง 22,844 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3801831576583102)

** ปัญหาของโครงการ :1. รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ประชาชนต้องการจะรับรู้ รับทราบ 2. การส่งอินโฟกราฟิกที่ผลิตให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบ ทำให้การเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลเกิดความล่าช้า 3. ไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ทันที เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง เมื่อเผยแพร่แล้วทำให้ไม่สามารถชี้แจงให้ ประชาชนทราบได้ทันท่วงที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนสิงหาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 165,358 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3783260621773531) 2. 31 ส.ค. นี้ กทม. ชวนคนกรุงฯ ร่วม Big Cleaning Day ยอดการเข้าถึง 32,065 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3785990141500579) 3. เตือน 30 ส.ค. - 5 ก.ย. นี้ พายุฝนฟ้าคะนอง 60 - 80% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ยอดการเข้าถึง 16,538 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3788345591265034)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนกรกฎาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. 25 จุดไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยอดการเข้าถึง 48,726 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3657979497634978) 2. ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สถานที่ที่เปิดได้ตามความจำเป็น และสรุปสถานที่/กิจการที่ถูกปิด ยอดการเข้าถึง 88,080 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3671212992978295)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนมิถุนายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1. กทม. ห่วงใย เตือนภัยโรคและภัยหน้าฝน ยอดการเข้าถึง 23,156 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3601312253301703) 2. ปรับจริงไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ยอดการเข้าถึง 52,882 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3556586794440916) 3. ผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ยอดการเข้าถึง 41,419 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3556600184439577) 4. ข่าวบิดเบือนตลาดละลายทรัพย์ ยอดการเข้าถึง 51,960 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3559385007494428)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-30)

60.00

30/05/2021 มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงทางเท้า เพื่อนำไปจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 32,066 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3497925060307090) 2. สารผู้ว่าในวันอีฎิ้ลฟิตริ ยอดการเข้าถึง 28,446 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/photos/pcb.3477805615652368/3477805385652391/) 3. แจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาผ่าน Line bkkcovid19connect ยอดการเข้าถึง 34,964 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3459303870835876) 4. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรีื่องพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดินแดง ยอดการเข้าถึง 64,630 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3460039567428973) 5. ขอเชิญร่วมบริจาค "กล่องและลังกระดาษ" ที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลผลิตเป็น "เตียงสนามกระดาษ" มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อสู้โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 26,671 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3462081373891459)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนเมษายน 2564 ไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันอัคคีภัยสงกรานต์ 64 ยอดการเข้าถึง 6,712 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3365532536879677) 2. กทม.เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 3-6 เม.ย.นี้ ยอดการเข้าถึง 12,552 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3365529693546628) 3. วันหยุดสงกรานต์ เชิญมาเช็คอิน @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 14,461 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3368880926544838) 4. โรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ทันสมัยที่เขตประเวศ ยอดการเข้าถึง 39,256 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3368877963211801) 5. กทม. งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยอดการเข้าถึง 21,486 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3408330319266565) 6. กทม. งดบริการงานทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย) ยอดการเข้าถึง 35,392 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3424857204280543)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนมีนาคม 2563 ไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ 1. กิจกรรมพายเรือคายัค คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 7,188 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3287843251315273) 2. การเตรียมตัวฉีดวัคซีน COVID-19 ยอดการเข้าถึง 11,236 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3293080220791576) 3. กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เตรียมตัวรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยอดการเข้าถึง 9,446 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3299572873475644) 4. เทมเพลต หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยอดการเข้าถึง 7,713 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3304648912968040) 5. ขอให้ประชาชนที่เดินทางไป 6 ตลาด ในเขตบางแค ทำการคัดกรอง COVID-19 เบื้องต้น ยอดการเข้าถึง 1,734,258 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3310001202432811) 6. ผลการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่ตลาดบางแค ยอดการเข้าถึง 385,401 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3311530452279886) 7. ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ยอดการเข้าถึง 14,638 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3317208911712040) 8. ไขปัญหาวัคซีน COVID-19 ใครจะได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในระยะแรก ยอดการเข้าถึง 10,789 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3313819202051011) 9. คลองโอ่งอ่างได้รับรางวัล 2020 ASIAN TOWNSCAPE AWARD ยอดการเข้าถึง 5,460 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3326282927471305) 10. สงกรานต์วิถีใหม่ 2564 อนุรักษ์ประเพณีไทย ปลอดภัยโควิด ยอดการเข้าถึง 9,146 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3328047493961515) 11. กทม. เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 21-22 มี.ค. 64 นี้ ยอดการเข้าถึง 24,597 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3328479383918326) 12. มาตรการ “เน้น งด เลี่ยง” สงกรานต์ 64 ปลอดภัย ไร้โควิด ยอดการเข้าถึง 7,195 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3341001649332766)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-27)

20.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. 10 มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษาของ กทม. ยอดการเข้าถึง 10,091 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3213124475453818) 2. ผู้สูงอายุดูแลตัวเอง ห่างไกล โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 6,042 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3246617265437872) 3. การใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง = ไม่ได้ใส่ ยอดการเข้าถึง 18,206 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3215506045215661) 4. 5 มาตรการ ดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,070 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3213330365433229) 5. กทม. งดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 64 ยอดการเข้าถึง 10,170 น. (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3218475171585415) 6. วิธีป้องกันโควิดในโรงงาน ยอดการเข้าถึง 14,311 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3220509161382016) 7. กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64 ยอดการเข้าถึง 10,174 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3213333808766218) 8. ตรุษจีนเดินเลือกซื้อของไหว้อย่างปลอดภัยตามมารการ DMHTT ยอดการเข้าถึง 9,340 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3213332302099702) 9. กทม. งดบริการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ยอดการเข้าถึง 16,010 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3225242544242011) 10. กทม. เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว อัตราใหม่ 104 บาท ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยอดการเข้าถึง 6,014 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3229773117122287) 11. ชวนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ยอดการเข้าถึง 4,880 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3278080778958187) 12. ไม่ว่าจะเดือนไหน ๆ ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันโควิด ยอดการเข้าถึง 8,881 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3249077668525165)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-31)

15.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. สวัสดีปีใหม่ค่ะ ถึงจะขึ้นปีใหม่แลเวก็อย่าลืม ยอดผุ้เข้าชม 15,022 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3129307247168875) 2. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 12,344 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3131548290278104) 3. update จุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ 8 จุด ยอดผู้เข้าชม 26,401 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3136995409733392) 4. สถานที่ปิดชั่วคราวตามประกาศ กทม. ยอดผู้เข้าชม 41,301 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3134220636677536) 5. รณรงค์ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ยอดผู้เข้าชม 23,326 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3150820761684190) 6. ขอความร่วมมือนายจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในความดูแลของท่าน ยอดผู้เข้าชม 31,555 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3151382114961388) 7. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ใครจัดเก็บ ใครต้องจ่าย ยอดผู้เข้าชม 36,453 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3154012111365055) 8. กทม. ออกมาตรการ "เพิ่ม งด ลด ผ่อน" เยียวยาและช่วยเหลือผู้ค้า/ผู้เช่าในตลาด กทม. 10 แห่ง ยอดผู้เข้าชม 11,076 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3173988562700743) 9. กทม. ดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงวิกฤติ PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 17,601 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3204410246325241) 10. อาชีพเสี่ยงโรคจากฝุ่น PM 2.5 ยอดผู้เข้าชม 10,296 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3200291366737129) 11. เช็คอินที่ไหนดูแพง (พวย) ยอดผู้เข้าชม 13,440 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3189341774498755) 12. วิธีปฏิบัติตัวและทำความสะอาดที่พักที่มีการกักตัวเพื่อควบคุมโรค COVID-19 ยอดผู้เข้าชม 11,403 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3189400377826228)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-31)

15.00

31/12/2563 : ดำเนินการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเดือนธันวาคม 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. ปฏิบัติการลดฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 3,560 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3090891897677077) 2. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “คนไทย ร่วมแรง สร้างพลังไทย สร้างพลังชาติ” ยอดการเข้าถึง 3,103 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3087636451335955) 3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 9,961 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3105411146225152) 4. ใส่หน้ากากให้ถูกวิธีป้องกันโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 7,755 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3113833745382892) 5. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ประเทศไทยจะพัฒนา ถ้าปวงประชาสามัคคี” ยอดการเข้าถึง 3,370 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3087638314669102) 6. เที่ยวปีใหม่ วิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด ยอดการเข้าถึง 4,137 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3092884617477805) 7. Keyword ที่สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง “ความรัก ความสามัคคี คือพลังสร้างไทย” ยอดการเข้าถึง 2,900 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3087443504688583) 8. เฉลิมฉลองปีใหม่ สนุกกันแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยนะจ๊ะ ยอดการเข้าถึง 3,001 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3092876907478576) 9. กทม.เชื่อมโยงความสุขคนกรุง ทุกการเดินทาง เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองฟรี ยอดการเข้าถึง 3,211 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3092948714138062)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : มีการเผยแพร่อินโฟกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว ดังนี้ 1. กทม. ชวนชมดนตรีและการแสดง ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 4,046 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3008822429217358) 2. เตรียมพร้อมรับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 6,889 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3006552136111054) 3. เชิญชวนแต่งคอสเพลย์เดินคลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 3,289 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2988386647927603) 4. เชิญร่วมกิจกรรมพายเรือเที่ยวกรุง @คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 19,971 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3047951105304490) 5. ขอเชิญร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยอดการเข้าถึง 5,238 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3022795014486766) 6. ฝนจะหมด ฝุ่นกำลังจะมา เตรียมรับมือ PM 2.5 ยอดการเข้าถึง 6,983 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2985321491567452) 7. โรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว ยอดการเข้าถึง 7,206 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2982990171800584) 8. ลอยกระทงปีนี้ กทม. ขยะลดลง (สถิติการจัดเก็บขยะกระทง) ยอดการเข้าถึง 3,961 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2977991605633774)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. ดำเนินงานเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 2.1 อย่าลืมสวมหน้ากาก พกแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆ ลดเสี่ยงภัย โควิด-19 ยอดการเข้าถึง 4,135 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2957190791047189) 2.2 ลอยกระทงให้ปลอดภัย งดจุดหรือปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ และโคมควัน นะคะ ยอดการเข้าถึง 8,237 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2967666483332953) 2.3 กทม. เปิด 30 สวน ต้อนรับลอยกระทง ตามวิถี New Normal ยอดการเข้าถึง 6,110 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2970206903078911) 2.4 กทม. ชวนใช้ 5 กระทง สไตล์รักษ์โลก ยอดการเข้าถึง 7,284 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2970465133053088) 2.5 กทม. นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ยอดการเข้าถึง 7,188 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2910454255720843) 2.6 รักลูก ห่วงหลาน อย่าลืม สวมหน้ากากให้เด็ก ๆ และตัวท่านเอง ยอดการเข้าถึง 3,439 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2909313185834950) 2.7 เตรียมตัวรับมือพายุโซนร้อนลูกสุดท้าย ยอดการเข้าถึง 4,142 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2952637158169219) 2.8 กทม. ชวนเที่ยวงาน สวัสดีข้าวสาร ยอดการเข้าถึง 2,044 ราย (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2973605316072403)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลและนำเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3768

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3768

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2004

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
97.62

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **