ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์ : 04110000-3769

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม โทร. 1382

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การเขียนบทความประกอบภาพถ่าย อินโฟกราฟิก หรือ คลิปวิดีโอ โดยกำหนดประเด็นเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความคืบหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปี 2564

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความคืบหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับทราบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของการนำเสนอสกู๊ป ประชาสัมพันธ์ที่ผลิตตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง ต้องมีคนเข้าชมเรื่องละไม่น้อยกว่า 2,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-23)

95.00

23/09/2564 : ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ครบรอบวันสถาปนาเทศกิจ กทม. 36 ปี มุ่งพัฒนาหน่วยและบุคลากร เชิดชูเกียรติ “เทศกิจทำความดี” ยอดการเข้าถึง 14,360 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3791126740986919) 2. วันที่ 4 กันยายน 2564 เรื่อง กทม. ชวนเช็คอินเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ ณ สวนลุมพินี ยอดการเข้าถึง 23,099 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3801831576583102)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง Bangkok Metropolitan Administration (BMA), by Health Department, Distric Offices, and 69 Public Health Centers, ยอดการเข้าถึง 11,045 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3726958510737076) 2. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง The on-going COVID-19 pandemic has resulted in an increasing number of people infected with COVID-19 ยอดการเข้าถึง 9,796 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3732895696810024/?d=n) 3. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) บริหารจัดการดูแลประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทุกด้านควบคู่กัน ยอดการเข้าถึง 32,100 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3726668847432709/?d=n) 4. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปรับจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกจากเดิมหมุนเวียนให้บริการไปตามเขตต่าง ๆ ยอดการเข้าถึง 21,085 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3733844896715104/?d=n) 5. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง During the rainy season, water hyacinth and aquatic weeds in Chao Phraya River and several canals are highly productive and increasing in number comparing to other season. ยอดการเข้าถึง 7,133 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3729573027142291/?d=n) 6. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง The situation of COVID-19 pandemic has resulted in a large number of infected people an increased deaths. ยอดการเข้าถึง 3,054 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3732822250150702/?d=n) 7. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เรื่อง สภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงฟดูฝน อาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย ยอดการเข้าถึง 8,145 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3729658363800424/?d=n) 8. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เรื่อง กทม. จับมือ SCG ใช้นวัตกรรมเพิ่มห้อง ICU รองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีแดง ยอดการเข้าถึง 71,257 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3733859880046939) 9. วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง กทม. จัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (Semi CI) ช่วยลดการแพร่ระบาดโควิดในครัวเรือน ยอดการเข้าถึง 17,184 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3770778249688435/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จิตอาสาพระราชทานร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 16,146 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3622035194562742) 2. วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับมือหน้าฝน ดูแลต้นไม้และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้แข็งแรง ยอดการเข้าถึง 10,540 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3637188569714071) 3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดและปลอดภัย ขวนทุกภาคส่วน #หันหน้าเข้าคลอง บูรณาการแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน ยอดการเข้าถึง 34,762 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3637265593039702) 4. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน “ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 24,892 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3655370271229234) 5. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กทม. ชวนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่การปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการและหน่วยงาน ต่าง ๆ ยอดการเข้าถึง 11,079 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3650029481763313) 6. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน ห่วงใย ปันธารน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 21,975 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3660322254067369) 7. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน 904 ส่งมอบยา อาหารและถุงยังชีพ เพื่อคนที่กักตัวภายในบ้าน (IH : Home Isolation) ยอดการเข้าถึง 17,537 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3675265749239686/) 8. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เรื่อง จิตอาสาพระราชทานร่วม “ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 15,906 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3655370271229234)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง กทม.จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกผ่านออนไลน์ เชิญชวนฟื้นฟูระบบนิเวศสู่มหานครสีเขียว ยอดการเข้าถึง 16,888 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3536603359772593/?d=n) 2. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เรื่อง BMA organizes World Environment Day online, inviting people to restore ecosystem towards green metropolis ยอดการเข้าถึง 10,173 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3536906133075649/?d=n) 3. วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง Saphan Han ยอดการเข้าถึง 17,292 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3553556568077272/?d=n) 4. วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง สะพานหัน ยอดการเข้าถึง 23,192 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3555658281200434/?d=n) 5. วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เรื่อง เปิดหลักเกณฑ์การปลูกต้นไม้บนถนน&ทางเท้าในกรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 18,867 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3563579050408357/?d=n) 6. วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เรื่อง “introduce rules for planting trees at traffic islands and footpaths in Bangkok” ยอดการเข้าถึง 8,871 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3566271663472429/?d=n) 7. วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เรื่อง กทม. เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ภายใต้แนวคิด “หันหน้าเข้าคลอง” ยอดการเข้าถึง 31,301 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3581936161905979/) 8. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง The BMA moves forward with landscape development and improvement of Saep Canal under the concept of “Facing the Canal” ยอดการเข้าถึง 13,877 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3586812801418315/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-30)

60.00

30/5/2021 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มุ่งมั่นดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ยอดการเข้าถึง 27,554 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3459982204101376/?d=n) 2. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง BMA is committed to give care and treatment to COVID-19 patients, making them strong physically and mentally ยอดการเข้าถึง 17,114 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3466089683490628/?d=n) 3. วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง Unveil the BMA plan for target groups during the first phase of vaccine rollout ยอดการเข้าถึง 22,358 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3492476594185270/?d=n) 4. วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ส่งต่อขยะชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่...ไม่เคยไร้ค่า ยอดการเข้าถึง 13,957 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3503342983098631/?d=n) 5. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง BMA schools adjust learning and teaching plan with “5 ONs” ยอดการเข้าถึง 18,276 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3526555200777409/?d=n) 6. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รร.กทม. ปรับแผนการเรียนการสอน ใช้รูปแบบ 5 ON ยอดการเข้าถึง 54,983 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3532018113564451/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : ยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน ยอดการเข้าถึง 3,235 คน 2. วันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง หลักสี่เปิดบริการ “ขอเลขที่บ้านออนไลน์” ชูนวัตกรรมบริการเพื่อประชาชน ลดเสี่ยงโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 9,656 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3365754766857454/?d=n) 3. วันที่ 11 เมษายน 2564 เรื่อง “Chao Phraya Sky Park”, beautiful garden in the middle of the river, the first of its kind in Bangkok ยอดการเข้าถึง 17,516 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3391223290977268/?d=n) 4. วันที่ 14 เมษายน 2564 เรื่อง lak Si District Office Launches “online application for house number service” reducing risk of COVID-19 ยอดการเข้าถึง 22,038 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3399778070121790/?d=n) 5. วันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง Ong Ang Canal wins the grobal “2020 Asian Townscape Awards” ยอดการเข้าถึง 14,043 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3413178168781780/?d=n) 6. วันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง คลองโอ่งอ่าง ยอดการเข้าถึง 14,895 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3413378748761722/?d=n) 7. วันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง The fact about flood water waiting to be drained, the BMA’s solution for flood problem ยอดการเข้าถึง 11,397 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3423392174427046/?d=n) 8. วันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง เปิดความจริงของน้ำรอระบาย แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 13,497 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3423657001067230/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021 ยอดการเข้าถึง 14,377 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3299325903500341/?d=n) 2. วันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ Global Greening Programme 2021 Eng ยอดการเข้าถึง 6,318 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3304101023022829/?d=n) 3. วันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง Enjoy Street Art ยอดการเข้าถึง 14,963 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3306393696126895/?d=n) 4. วันที่ 17 มีนาคม 2564 เรื่อง ชม Street Art ยอดการเข้าถึง 7,026 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3319430664823198/?d=n) 5. วันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง สงกรานต์ 64 ยอดการเข้าถึง 12,498 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3338220029610928/?d=n) 6. วันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการ “เน้น งด เลี่ยง” ยอดการเข้าถึง 7,658 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3341001649332766/?d=n) 7. วันที่ 27 มีนาคม 2564 เรื่อง “Safe and COVID-19-free Songkran Festival” ยอดการเข้าถึง 4,806 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3346321922134072/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-27)

20.00

2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แผนการขับเคลื่อนวัคซีนโควิด-19 "วัคซีน เพื่อสังคมไทยสู้โควิด" ยอดการเข้าถึง 9,187 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3211661768933422) 2. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ออกแบบการเดินทาง...ที่ไม่ทิ้งฝุ่น ยอดการเข้าถึง 6,092 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3216020615164204/?d=n) 3. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งมั่นดูแลความปลอดภัยให้คนกรุงเทพฯ ทุกเทศกาล "มีภัย มีเรา โทร.199" ยอดการเข้าถึง 5,206 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3218873148212284/?d=n) 4. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ถอดสูตร ลดฝุ่น สร้างอากาศเป็นมิตรให้กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 4,523 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3227869433979322/?d=n) 5. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง น้ำทั้งแล้ง ทั้งเค็ม จะปลูกอะไรให้ขายแล้ว ปัง ปัง ปัง ยอดการเข้าถึง 4,332 คน (https://fb.watch/3JBIAPh9og/) 6. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ "ความคิดเห็น" สู่ "มหานครแห่งสุขภาวะ" ยอดการเข้าถึง 5,128 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3249082368524695/?d=n) 7. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เมืองเปลี่ยน วิถีเปลี่ยนบริการวิถีใหม่ของกรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 2,831 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3270407336392198/?d=n) 8. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง City change, life change : the BMA New Normal Services ยอดการเข้าถึง 3,720 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3275735409192724/?d=n) 9. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เปิดตัว "Yannawa Connect" ช่องทางบริการออนไลน์ใหม่ของสำนักงานเขตยานนาวา 1 มีนาคมนี้ ยอดการเข้าถึง 6,270 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3275697779196487/?d=n) 10. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร ยอดการเข้าถึง 12,170 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3277559465676985/?d=n) 11. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง Bangkok Butterfy Garden and Insectarium ยอดการเข้าถึง 4,150 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3277868118979453/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-31)

15.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 10 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 18,936 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3151571791609087/?d=n) 2. วันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร ใครจัดเก็บ ใครต้องจ่าย ยอดการเข้าถึง 36,524 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3154012111365055/) 3. วันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง กทม. พร้อมเต็มพิกัด รับคลื่นโควิดระลอกใหม่ ตระหนัก แต่อย่าตระหนก การ์ดอย่าตก ยอดการเข้าถึง 9,916 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3162418373857762/?d=n) 4. วันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ติด-ไม่ติด เสี่ยงโควิดแค่ไหน เช็คให้ชัวร์ด้วย BKK COVID-19 ยอดการเข้าถึง 9,186 คน (https://fb.watch/36iDDTH65y/) 5. วันที่ 23 มกราคม 2564 เรื่อง คลองประเวศบุรีรมย์ ยอดผู้เข้าถึง 18,573 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3183640035068929/?d=n) 6. วันที่ 24 มกราคม 2564 เรื่อง How much is your risk of getting COVID-19? Check with BKK COVID-19 ยอดการเข้าถึง 15,457 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3186869844745948/?d=n) 7. วันที่ 31 มกราคม 2564 เรื่อง โรงเรียน กทม. วิถีใหม่ ผู้ปกครองมั่นใจ นักเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ยอดการเข้าถึง 18,717 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3203418059757793/?d=n) 8. วันที่ 31 มกราคม 2564 เรื่อง ในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 กลับมามีผลกระทบต่อสุขภาพคนกรุงเทพฯ ยอดการเข้าถึง 19,474 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3204410246325241/?d=n)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-31)

15.00

31/12/2563 : ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เรื่อง "สวนลุมคุณทวดแห่งสยาม" ยอดการเข้าถึง 5,772 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3099312716834995/?d=n) 2. วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง "ร่วมเปลี่ยนอากาศเป็นพิษให้เป็นมิตรด้วยพวกเรา" ยอดการเข้าถึง 8,230 คน (https://fb.watch/2I2vr_wp4J/) 3. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรื่อง เทศกาลปีใหม่นี้หากจำเป็นต้องเดินทางขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย ยอดการเข้าถึง 8,495 คน (https://fb.watch/2JoIprMFT0/)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กทม. เต็มใจ พร้อมให้บริการเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม ยอดการเข้าถึง 9,158 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2981237345309200/) 2. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง RSV โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบาดบ่อยช่วงปลายฝนต้นหนาว อาการคล้ายหวัดแต่ทำอันตรายถึงชีวิตได้ ยอดการเข้าถึง 4,714 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2988375791262022) 3. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ฝึกอาชีพกับ กทม. หลักสูตรทันสมัย เสริมรายได้ให้ครอบครัว ยอดการเข้าถึง 8,621 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3014446941988240/) 4. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาร่วมกันออกแบบรถขยะ กทม. ให้ปังปุริเย่ สวยงามไฉไล ดีต่อใจทุกคน ยอดการเข้าถึง 3,041 คน (https://fb.watch/1RyuCKaKAt/) 5. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง "คลองช่องนนทรี" คลองกลางกรุงที่ถูกลืม ยอดการเข้าถึง 7,457 คน (https://fb.watch/1RyuCKaKAt/)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์ 2. ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง เสน่ห์คู่ความเป็นระเบียบ ยอดการเข้าถึง 3,187 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2891272227639046/?extid=0&d=n) 2. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 50 เขต ความภูมิใจที่ต้องร่วมกันดูแล ยอดการเข้าถึง 2,144 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2909100689189533/?extid=0&d=n) 3. วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่" กิจกรรมดีดีของ กทม. ลดขยะ ป้องกันน้ำท่วม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ยอดการเข้าถึง 5,817 คน (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2925048957594706&id=114517608647869) 4. วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง "ซากรถยนต์" ปัญหาที่เราคุ้นชิน ยอดการเข้าถึง 2,880 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2933605096739092/?extid=0&d=n) 5. วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ลมหนาวมาแล้ว เตรียมพร้อมสุขภาพกันหรือยัง ยอดการเข้าถึง 2,277 คน (https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2962100403889561/?d=n) 6. วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง เริ่มแล้ว "ถนนคนเดิน...คลองโอ่งอ่าง" ยอดการเข้าถึง 5,200 คน (https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2972934956139439)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร นำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่เผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลและนำเสนอต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04110000-3769

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04110000-3769

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0411-2005

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อออนไลน์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **